« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr prodeje části pozemku p. č. 914/1 v k. ú. Podhoří na Moravě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 914/1 v k. ú. Podhoří na Moravě
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> záměr prodeje
<br> části pozemku p.č.914/1 o výměře cca 370 m2 (viz situační plán) v k.ú.Podhoří na Moravě <,>
přičemž převod se uskuteční za níže uvedených podmínek:
- Při prodeji bude k předmětnému pozemku zřízena služebnost inženýrské sítě – vedení
<br> dešťové kanalizace,služebnost bude zřízena ve prospěch města Lipník nad Bečvou <,>
bezúplatně na dobu neurčitou <.>
<br> - Kupující uhradí kupní cenu,náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu
a za zpracování znaleckého posudku,a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy <.>
<br> - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru
nemovitostí,a to při podpisu kupní smlouvy <.>
<br> - V případě,že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne
obdržení dopisu,kterým bude sděleno,že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti
zastupitelstvem města,pozbude usnesení schvalující převod platnosti <.>
<br> - V případě,že kupní smlouva bude podepsána,avšak kupující neuhradí kupní cenu,náklady
spojené s vyhotovením znaleckého posudku,geometrického plánu a náklady spojené
s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí,je prodávající oprávněn odstoupit od
kupní smlouvy <.>
<br> - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad
až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem <.>
<br> V žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být uvedena:
<br> • nabídková cena <,>
<br> • prohlášení,že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky <,>
<br> • prohlášení,že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětných nemovitostí
dle schváleného záměru,tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je <,>
<br> • potvrzení o výši veřejné podpory,která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech
případně čestné prohlášení,že mu tato podpora nebyla v předchozích tř...

Načteno

edesky.cz/d/5308465


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz