« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr prodeje pozemků p. č. st. 184 a p. č. 796/2 v k. ú. Podhoří na Moravě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemků p. č. st. 184 a p. č. 796/2 v k. ú. Podhoří na Moravě
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> záměr prodeje
<br> pozemků p.č.st.184 a p.č.796/2 v k.ú.Podhoří na Moravě,přičemž převod se uskuteční
za níže uvedených podmínek:
- Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím,že zájemce
<br> zrekonstruuje objekt pro rodinnou rekreaci na pozemku p.č.st.184 v k.ú.Podhoří
na Moravě <.>
<br> - Podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě:
o Dokladem o provedené rekonstrukci bude souhlas s užíváním příp.jiný doklad vydaný
<br> příslušným stavebním úřadem <.>
o Účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží,že nejpozději do 6 měsíců
<br> od dokončení rekonstrukce objektu,nejpozději však do 5 let od uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě,mezi sebou uzavřou kupní smlouvu <.>
<br> o Budoucí kupní XXXX XXXX stanovena znaleckým posudkem vypracovaným vybraným
znalcem z oboru oceňování nemovitostí,dle zákona č.151/1997 Sb.v platném znění,jako
XXXX v místě a čase obvyklá,a to ke dni doručení výzvy budoucího kupujícího k uzavření
samotné kupní smlouvy.Prodej podléhá DPH <.>
<br> o V případě,že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě
do 3 měsíců ode dne obdržení dopisu,kterým bude zájemci sděleno,že mu bylo
schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětných
nemovitostí zastupitelstvem města,pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě platnosti <.>
<br> o Pokud budoucí kupující upustí od záměru rekonstrukce předmětného objektu zaniká
smlouva o budoucí kupní smlouvě dnem doručení oznámení budoucího kupujícího o této
skutečnosti <.>
<br> o Prodej bude předložen ke schválení v orgánech města nejpozději do 60 dnů ode dne <,>
kdy budoucí prodávající obdrží výzvu budoucího kupujícího k uzavření samotné kupní
smlouvy,přičemž výzvu budoucího kupujícího zašle po vydání souhlasu s užíváním příp <.>
jiného dokladu vydaného příslušným stavebním úřadem <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/5308464

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz