« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr prodeje pozemku p. č. 53 v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemku p. č. 53 v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> záměr prodeje
<br> pozemku p.č.53 v k.ú.Trnávka u Lipníka nad Bečvou,přičemž převod se uskuteční za níže
uvedených podmínek:
- Kupující uhradí kupní cenu a náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku,a to do
<br> 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy <.>
- Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru
<br> nemovitostí,a to při podpisu kupní smlouvy <.>
- V případě,že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne
<br> obdržení dopisu,kterým bude sděleno,že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti
zastupitelstvem města,pozbude usnesení schvalující převod platnosti <.>
<br> - V případě,že kupní smlouva bude podepsána,avšak kupující neuhradí kupní cenu,náklady
spojené s vyhotovením znaleckého posudku a náklady spojené s vkladem kupní smlouvy
do katastru nemovitostí,je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy <.>
<br> - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad
až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem <.>
<br> V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena:
<br> • nabídková cena <,>
<br> • prohlášení,že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky <,>
<br> • prohlášení,že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti
dle schváleného záměru,tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je <,>
<br> • potvrzení o výši veřejné podpory,která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech
případně čestné prohlášení,že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech
poskytnuta <.>
<br> Nejnižší nabídková cena činí 48.200 Kč včetně DPH,což je XXXX v místě a čase obvyklá <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bližší informace podá Městský úřad Lipník nad Bečvou,Odbor správy majetku <,>
paní Oblouková (tel.581 722 307) <.>
<br> Termín pro podání žádostí: nejp...

Načteno

edesky.cz/d/5308461


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz