« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu - POLU- stoková síť, 2. část, obec Polkovice, Oplocany,…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Povolení zkušebního provozu - POLU - stoková síť, 2. část, obec Polkovice, Oplocany, Lobodice.pdf [0,45 MB]
Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br> ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Bratrská 34,750 02 Přerov 2
<br> Spis zn.: 2022/040978/STAV/ZEM/Van Přerov,dne 19.04.2022
<br> Č.j.:
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Ukl.a skart.znak:
<br> Ev.č.:
<br>
<br> MMPr/062219/2022/Van
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> pavel.vanek@prerov.eu
<br> 233.6 V/20
<br> 900/930
<br>
<br>
Žadatel:
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Povaloví,Lobodice 39,751 01 Tovačov
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ZKUŠEBNÍ PROVOZ
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Přerova,Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,Oddělení vodního hospodářství
<br> a zemědělství příslušný podle § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2 písm.c) a § 106
<br> odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "vodní zákon"),dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst.5 vodního zákona
<br> a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),přezkoumal žádost o vydání povolení zkušebního provozu <,>
<br> kterou dne 01.03.2022 podal
<br> Dobrovolný svazek obcí Povaloví,IČ: 72549921,Lobodice 39,751 01 Tovačov <,>
<br> který zastupuje XXXX XXXX,IČ: XXXXXXXX,Žleby XXX,Rozdrojovice,XXX 34 Kuřim
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Podle § 124 stavebního zákona
<br> p o v o l u j e
<br> zkušební provoz stavby
<br> "POLU - stoková síť,2.část - obec Polkovice,Oplocany,Lobodice"
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.1084,1175,1079/1,1079/2,1199/1,1077,1170/1,1072,1069
<br> v k.ú.Uhřičice,parc.č.906,905,981,972,72/1,904/2,904/1,885/2,885/3,st.103/1,885/1,889/2 <,>
<br> 958/2,958/1,892/2,892/8,909,892/3,892/1,892/5,465/7,465/5,957,888/1,88...

Načteno

edesky.cz/d/5304451

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz