« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023
Základní škola a mateřská škola Vladislav 675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*-re|.568888109*e—mai|:zs.vladislav©iol.cz
<br> *******M****Hi'tů'kktktkti'i'tl'ttttků***-***ťi'kti“***—"***iŘÚHŘŘŘŘŘ***ŘŘ*M**“***Ř**“*******Ši'i'
<br> č.j.ZMŠV-21/22
<br> Na základě 5 34 odst.2 Zákona č.56l/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) oznamují,že
<br> se koná vpondělí 9.5.2022 v době od 10.00 do 13.30 hod.vMŠ Vladislav <.>
<br> O přijetí dítěte kpředškolnímu vzdělávání žádá jeho zákonný zástupce.Při zápisu zákonný zástupce předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte,příp.doklad o svěření dítěte do péče (např.u pěstounů apod.) Pro urychlení správního řízení doporučuji u zápisu předložit vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením dětského lékaře 0 očkováni dítěte.Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách školy <.>
<br> Důležitá upozornění:
<br> Od počátku školního roku,XXX XXXX dosáhne pátého roku věku,do zahájení povinné školní docházky dítěte,je předškolní vzdělávání povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání <.>
<br> Mateřská škola může přý'mout dítě,které se nepodrobilo pravidelnému očkování jen vpřípaděže patří do skupiny dětí,pro které je předškolní vzdělávání povinné.Ostatní děti musí být před přijetím do mateřské školy očkovány v rozsahu,jak vyplývá z 5? 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s „8 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem,pokud nemají potvrzení,že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikací <.>
<br> Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy nárok <.>
<br> KRITÉRIA PRO PŘIJÍMA'NÍ DĚTÍ:
<br> ].Děti spovinností předškolního vzdělávánímajicí trvalé bydliště (v případě cizinců místo pobytu*) ve školském obvodu mateřské školy
<br> 2.Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu*) ve školském obvodu mateřské školy,které do 31.8.2022 dosáhnou nejméně třetího r...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz