« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Vyrozumění o zastavení řízení o odstranění stavby "Prodloužení vodovodu v obci Valašská Senice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V S E T Í N
odbor životního prostředí
<br>
<br>
SPIS.ZN.: MUVS-S 3034/2022 OŽP/Pr
Č.J.: MUVS 34229/2022
<br>
<br>
<br>
Oprávněná úřední osoba:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> anna.primesova@mestovsetin.cz
<br> DATUM: 08.04.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> VYROZUMĚNÍ
<br>
<br> Městský úřad Vsetín,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný
<br> podle ustanovení § 104 odst.2 písmeno c) a ustanovení § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o
<br> změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a
<br> speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> "stavební zákon"),v souladu s ustanovením § 76 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br> vyrozumívá účastníky řízení a dotčené orgány <,>
<br> že řízení vedené s Obcí Valašská Senice,IČO 00635774,Valašská Senice 145,756 14 Valašská Senice <,>
<br> kterou zastupuje společnost NELL PROJEKT s.r.o <.>,IČO 29209081,Zarámí 428,760 01 Zlín o
<br> odstranění stavby vodního díla „PRODLOUŽENÍ VODOVODU V OBCI VALAŠKÁ SENICE“
<br> na pozemcích st.p.202/1,202/2,205,227/2,233/2,331,355,403,parc.č.1120/2,1121/1,1122/1,1123 <,>
<br> 1124,1125,1127/1,1132,1665/1,1665/2,1667,1675/2,1678/1,1678/2,1687,1688,1695,1696 <,>
<br> 1697/2,1707/6,2058/1,2866,2867,2876/1,2923,2928/1,2928/2,2928/4,2928/5,2937/1,2938,2985 <,>
<br> 3010/1,3010/2,3013/1,3013/2,3019/5,3019/7,3021/2,3021/3,3022/1,3022/2,3886,3887/1,3887/3 <,>
<br> 3894/1,3952,3955,3973/1,3973/3,3973/7,3974,4010,4101,4104,4106 v katastrálním území
<br> Valašská Senice provedené bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem bylo v souladu
<br> s ustanovením §129 odst.3 stavebního zákona,usnesením ze dne 8.4.2022 pod čj.MUVS 34222/2022
<br> zastaveno,...

Načteno

edesky.cz/d/5285023

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz