« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – rozhodnutí č. SP/01/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022- 07-04- VV - Rozhodnutí stavební povolení- K Jezerům - Výmlatiště
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/1218/2022/Mih
<br> MČBT/2391/2022
<br> V Brně dne: 30.3.2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> fax:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mihulova@turany.cz
<br>
<br>
<br> Statutární město Brno
<br> Dominikánské náměstí č.p.196/1
<br> 602 00 Brno
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> č.SP/01/2022
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako silniční správní úřad
<br> příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný
<br> podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost
<br> o stavební povolení,kterou dne 11.2.2022 podalo
<br> statutární město Brno,IČ 449 92 785,Dominikánské náměstí č.p.196/1,602 00 Brno <,>
<br> které zastupuje HiProject s.r.o <.>,Ing.XXXXXXXXX XXXXXX,IČ XXX XX XXX,Staňkova č.p.359/8a <,>
<br> 602 00 Brno
<br> (dále jen "stavebník") <.>
<br> Na základě tohoto přezkoumání stavební úřad
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu nazvanou:
<br> „TDI UL.K JEZERŮM – VÝMLATIŠTĚ“
<br> I.komunikace,chodníky
<br> II.autobusová zastávka v ulici V Aleji
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.377/1,378,434/1,434/13,436/1,436/28,436/51,438/8,467 <,>
<br> 468,2269,2294,2351,2352,2357,2358/3,2360,2361,2362/1,2362/2,2364,2365/2,2366,2367,2368 <,>
<br> 2369,2370,2371,2372/1,2372/2,2373...

Načteno

edesky.cz/d/5282110

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz