« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu obce Valašská Senice č. 1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS 1/2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Valašská Senice číslo: 1/2022
<br> (uzavřená dle 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů) mezi:
<br> Poskytovatelem dotace: Obec Valašská Senice se sídlem: Valašská Senice 145,756 14 zastoupena: Pavlem Novosádem,starostou IČ: 00635774 bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,č.ú.1761001379/0800 (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> Příjemcem dotace: TJ AJAX Valašská Senice,z.s.sídlo: č.p.145,756 14 Valašská Senice zastoupena: XXXXX XXXXXXX,jednatel IČ: XXXXXXXX typ příjemce: právnická osoba,právní forma — spolek spis.zn.L 535 vedená u Krajského soudu v Ostravě bankovní spojení: 2500338656/2010 (dále jen „příjemce“)
<br> l.Předmět smlouvy
<br> 1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích Il.až |||.účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 68.000,— Kč (slovy: šedesát osm tisíc korun českých) <.>
<br> 1.2 Dotace je poskytována na běžné provozní náklady — PHM do sekačky,travní osivo,postřiky proti plevelu,hnojiva,cestovné na utkání,platby rozhodčím a účetní,elektrická energie,vodné a stočné,přestupy hráčů,nákup sportovních oděvů a pomůcek,praní dresů,oprava a údržba sekačky,oprava a údržba sociálního zařízení v budově šaten,oprava zavlažovacího systému hřiště,oprava budovy šaten,střídaček,oprava zábran <.>
<br> 1.3 Stanoveného účelu bude dosaženo v době od 2.1.2022 do 15.12.2022 <.>
<br> II.Splatnost peněžních prostředků
<br> 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným včlánku |.jednorázové převodem na účet do 30.4.2022 <.>
<br> 2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 2.1.2022 do 15.12.2022.vztahujících se ke stanovenému účelu poskytnutí,které budou uhrazeny nejpozději do 15.12.2022.Finanční prostředky nelze převádět do následujícího kalendářního roku <.>
<br> 2.3 Vtermínu pro předložení vyúčtování dle článku |||.odstavec 3.2 vrátí příjemc...

Načteno

edesky.cz/d/5268258


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz