« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu obce Valašská Senice č. 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS 1/2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Valašská Senice číslo: 1/2021
<br> (uzavřená dle 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů)
<br> mezi:
<br> Poskytovatelem dotace: Obec Valašská Senice
<br> se sídlem: Valašská Senice 145,756 14
<br> zastoupena: Pavlem Novosádem,starostou
<br> lČ:00635774
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,č.ú.1761001379/0800 (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> Příjemcem dotace: TJ AJAX Valašská Senice,z.s <.>
<br> 1.1
<br> 1.2
<br> sídlo: č.p.145,756 14 Valašská Senice
<br> zastoupena: XXXXX XXXXXXX,jednatel
<br> |č:XXXXXXXX
<br> typ příjemce: právnická osoba,právní forma — spolek spis.zn.|_ 535 vedená u Krajského soudu v Ostravě bankovní spojení: 2500338656/2010
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> l.Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ||.až |||.účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu obce ve výši 68 000,- Kč (slovy: šedesát osm tisíc korun českých) <.>
<br> Dotace je poskytována na běžné provozní náklady — PHM do sekačky,travní osivo,postřiky proti plevelu,hnojiva,cestovné na utkání,platby rozhodčím a účetní,elektrická energie,vodné a stočné,přestupy hráčů,nákup sportovních oděvů a pomůcek,praní dresů,oprava a údržba sekačky,oprava a údržba sociálního zařízení v budově šaten,oprava zavlažovacího systému hřiště,oprava budovy šaten,střídaček,oprava zábran <.>
<br> 1.3 Stanoveného účelu bude dosaženo v době od 2.1.2021 do 15.12.2021 <.>
<br> 2.1
<br> ||.Splatnost peněžních prostředků
<br> Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci za účelem uvedeným v článku i.ve dvou splátkách v hotovosti nebo převodem na účet.První splátka ve výši 30 000,- Kč bude uhrazena do 31.5.2020.Druhá splátka ve výši 38 000,- Kč bude uhrazena do 30.6.2020 <.>
<br> 2.2 Finanční prostředky lze použít na úhradu nákladů vzniklých v období od 2.1.2021 do 15.12.2021 <.>
<br> vztahujících se ke stanovenému účelu poskyt...

Načteno

edesky.cz/d/5268257


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz