« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu SOH č. 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS SOH
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska číslo: 1/2020
<br> (uzavřená dle 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů)
<br> mezi:
<br> Poskytovatel dotace : Sdružení obcí Hornolidečska
<br> se sídlem: Horní Lideč 292,PSČ 756 12 zastoupena: XXXXX XXXXX,předseda Ing.XXXX XXXXXXX,místopředseda
<br> IČ: XXXXXXXX „ bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX,Ceská spořitelna,a.s.(dále jen „poskytovatel“)
<br> 3
<br> Příjemce dotace: MAS Hornolidečska,2.5 <.>
<br> se sídlem: Lidečko 467,PSČ 756 15
<br> zastoupen: lng.Vojtěch Ryza,předseda
<br> IČ: 26676109
<br> Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,spisová zn.L 6474 bankovní spojení: 94-2595140297/0100,Komerční banka a.s.(dále jen „příjemce“)
<br> tuto veřejnoprávní smlouvu :
<br> Předmět smlouvy
<br> 1.1 Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích 11.až Ill.účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu SOH ve výši : 801mm- Kč,slovy: nsnnleSfi! tisíc korun českých <.>
<br> Neinvestiční dotací se pro účely této smlouvy rozumí dotace,která musí být použita na úhradu mzdových výdajů kmenových zaměstnanců MASH <.>
<br> Poskytnutí prostředků dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Valného shromáždění SOH na zasedání dne 21.9.3720,usnesením č.: IV:202()='13
<br> 1.2 Užití dotace k jiným účelům je možné po předchozím písemném souhlasu poskytovatele <.>
<br> 1.3 Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona <.>
<br> 1.4 Dotacejc slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků,státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství,pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují <.>
<br> II.SPLATNOST PROSTŘEDKÚ DOTACE
<br> 2.1 Prostředky dotace budou na základě této po...

Načteno

edesky.cz/d/5268254


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz