« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Protokol o zkoušce č. 2022/0794 - vodovdo Zderadice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Protokol o zkoušce č. 2022/0794 - vodovdo Zderadice
Vodohospod6lsk6 inZenyrsk6 sluZby,a.s.SVz A.Zkusebni laboratoi E.l2l3 akreditovan{ iIA podte dsx nN ISo/IEC ti02s:2018 ?re S' r\ Kiiaovit47,l50 00 Praha 5 '';,<,> nN Z\)6\ 59 Fax: 257182458 E-mail: labor@vis-praha.cz Fo{et listd/gvartrd/,<.>.<.>.?-.f-k L 1213 ap@€tal: -*z- Mdstys Mar5ovice Mar5ovice 89 25755 Mar5ovice lhtri pfilofi/pituh/: I I I t,tEdacl znat: ZC Misto odbEru: a Odb6r provedl: a Piijem provedl: Klasifikace vzorku: Stiedodeski kraj,Zderadice,pohostinstvi,diez,vfdep VIS P.Tausch Zemanovd Jana Mgr.Datum piijmu: 15.03.2022 voda - pitn6,velejn6 zdsobov6nf Datum odb6ru:a 15.03.2022 10:00 Datum zah6jeni anallz: 15.03.2022 Datum dokondeni: 25.03.2022 Protokol o zkou5ce i.202210794 * teplota vody * volnli chlor chut' pach barva konduktivita pH teplotavzorku pii mEieni konduktivity teplota vzorku pii mdieni pH zdkal CHSK Mn amonnd ionty dusidnany dusitany mangan AAS-F lelezo Escherichia coli koliformni bakterie podty kolonii pii 36 "C poEty kolonii pYi 22 oC Zivd organismy (mikroskop.obraz) podet organismri (mikroskop.obraz) abioseston (mikroskop.obraz) 6,4 0,39 tngll piijateln6 piijatelnli < 5,0 rng/l Pt 35 rnS/m 6,2 22,7 2t,7 "c 2,2 zF(n) 1,4 mg1 < 0,050 ndl 48 mgl < 0,010 :n,sA 0,030 mgll 0,18 mgl 0 rr:ltoo mt 0 rt.lltoo mt 0 rt:lmt 0 rt:lmt 0 jedinciiml 0 jedinci/rd 1% +soP 49 ( eSN 75 7342) + 10 % +soP 52 (eSNrSO 7393-2) soP 53 (eSN EN 1622) soP 53 (eSN EN 1622) soP 54 (cSN EN rSO 7SS7) +5% SOPI0(eSNEN27SS8) +3 % SOP riA(eSNrSO 10523) + 10 % soP44 (eSNENTSO 7027-l) +7 % soP 4(esNENISo 8467) soP 3 (esN rso 7150-1),r 10% soP6 (csNrso 7890-3) soP 7 (esN EN 26777) + 15 % SOP23A +7 o/o soP 2t (esNISo 6332) soP 37 (eSN EN rSO 9308-2) soP 37 (eSN EN rSO 9308-2) soP 34 (eSN EN rSO 6222) soP 34 (eSN EN rSO 6222) soP 3s (esN 75 7712) soP 38 (eSN 75 77i2) soP 39 (eSN 75 77 l 3) 0,3 (MH) 20 (MH) 125 (MH) 6,5 (MH) 5 (lv[l{) 3 Guri) 0,5 (MH) s0 (NMH) 0,5 (NMH) 0,05 (MH) 0,2 (MH) 0 (NMH) 0 (lvIH) 40 (MH) 200 (MH) 0 (l\eI) 50 (MH) 5 (l!GI) Legenda: MH-Meznd hodnota,N...

Načteno

edesky.cz/d/5266145

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz