« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Protokol o zkoušce č. 2022/0793 - vodovod Maršovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Protokol o zkoušce č. 2022/0793 - vodovod Maršovice
Vodohospodf isk6 inZenyrsk6 sluZby,a.s.Zkusebni laboratoi d.1213 akreditovand dIA podle isN nN ISO/IEC 17025:201g KIiZov{ 47,150 00 Praha 5 Telefon: 2 5 I 5 5 6 4 59 F ax: 2 57 I 8245 8 E-mail : labor@vis-praha.cz #A L',<,> 21|3 @-*i,*- &U rn6atYse lltmrlo-vice Zdkaznk: MEstys Mar5ovice Mar5ovice 89 25755 Mar5ovice Misto odbdru: a Odbdr provedl: a PIijem provedl: Klasifikace vzorku: tokol o zkou5c e E.202210793 Stfedodesky kraj,MarSovice,mistni riiad,kuchyfikq diez VIS P.Tausch Zemanovit Jana Mgr.Datum piijmu: 15.03.2022 voda - pitnr{,veiejn6 zisobovdni Datum odbEru:a 15.03.2022 l0:30 Datum zah6jeni anallz: 15.03.2022 Datum dokondeni: 25.03.2022 * teplota vody + volny chlor chuf pach barva konduktivita pH teplota vzorku pii mdleni konduktivity teplota vzorku pii mdteni pH zdkal CHSKMn amonnd ionty dusidnany dusitany mangan AAS-F Lelezo Escherichia coli koliformni bakterie podty kolonii pii 36 "C podty kolonii pii22 oC Zivd organismy (mikroskop.obraz) podet organismri (mikroskop.obraz) abioseston (mikroskop.obraz) 8,0.c 0,29 rn&4 piijateln6 piijatelny < 5,0 mg/l Pt 45 mshn t,5 22,3.c ))) < 0,70 zF(rr) 1,3 mgl < 0,050 mgn 46 ml < 0,010 mc/l 0,018 mgil 0,080 mc/l 0 rrYtoomt 0 KTJ/loo ml 0 rt.l/mt 0 rr.l/mt 0 jedincilml 0 jedinci/ml

Načteno

edesky.cz/d/5266144

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz