« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – dočasný zákaz stání na místních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-03-29 - VV - 9-0182037_OOP_Cisteni_kom._zakos_Turany - harmonogram
Plán čištění komunikací na rok 2022 BRNO — TURANY
<br> Základní komunikační systém [ZáKoS) » Hanácká,Hasičská,Holásecká,Kaštanová,Na Návsi,Podlipná — hlavní,Popelova od Kaštanová po _ V Aleji,Požární,Prvatecká,Průmyslová — část od potoka po Hanáckou,Revoluční,Rolencova <,>
<br> Růžová,Sokolnická,Spírkova,Tuřanská,Tuřanské nám.od Hanácké po Sokolnickou,ulice 1.května,V Aleji,Zapíetaíova
<br> Termíny ZáKoSu pro rok 2022:
<br> 29.4.- pouze tyto vybrané úseky s parkovacími stánímí: Popeíova,V Alejí —— úsek se zálivy (od křižovatky Kaštanová po ul,U Potoka).ulice 1.kvétna,Holásecka,Hasičská,Tuřanska (úsek od Měšťanské po Revoluční),Revoluční,Špírkova
<br> 2.6 <.>,noc na 3.G.-— celý ZáKoS včetně parkovacích stání
<br> 13.10„ noc na 14.10.— celý ZáKoS včetně parkovacích stání
2022-03-29 - VV - 9-0182037_OOP_Cisteni_kom._zakos_Turany
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0598651/2021 VYŘIZUJE: Ing.Bc.XXXX XXXXXXXXX <,>
<br> Ing.XXX XXXXXXXX
<br> Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0182037/2022 TEL./E-MAIL: 54217 4771 / kanokova.eva@brno.cz
<br> Zn.:
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce
<br> Magistrátu města Brna po dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
<br> považuje za doručenou <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
dočasný zákaz stání na místních komunikacích
<br>
<br> Magistrát města Brna - Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních
<br> komunikací základního komunikačního systému podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb.<,>
<br> o pozemních komunikacích,v platném znění,(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a čl.29
<br> odst.2 písm.a) Statutu města Brna,a podle § 124 odst.6 a ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 15.11.2021 <,>
<br> podaném společností SIGNEX,spol.s r.o.Holzova 138,627 00 Brno,zastupující Statutární město Brno <,>
<br> Městskou část Brno – Tuřany se sídlem Tuřanské náměstí 84/1,620 00 Brno (dále také jen
<br> "navrhovatel"),a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie
<br> Jihomoravského kraje,Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO (č.j.KRPB-22080-
<br> 3-1/ČJ-2020-0600DI-HRB ze dne 01.12.2020) a ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpi...
2022-03-29 - VV - 9-0182037_OOP_Cisteni_kom._zakos_Turany-NÁKRES
Prodloužená
<br> Pr
od
<br> lo
už
<br> en
á
<br> V A
leji
<br> V A
leji
<br> V A
leji
<br> V A
leji
<br> Nenovická
<br> Za
hr
<br> ád
ky
<br> V A
leji
<br> V A
lej
<br> i
<br> V Aleji
<br> Pop
elov
<br> a
<br> Ka
št
<br> an
ov
<br> á
<br> U Potoka
<br> Záv
ětr
<br> ná
<br> N
a
<br> N
áv
<br> si
<br> Po
žá
<br> rn
í
<br> Rolencova
<br> Rolencova
<br> Pí
sn
<br> ík
y
<br> V
Pí
<br> sk
ác
<br> h
<br> Javo
rová
<br> Žele
znič
<br> ní p
řeje
<br> zd
<br> 3,5
t
<br> V
Re
<br> jíc
h
<br> Vý
kre
<br> s I
I <.>
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:
<br> Pl
at
<br> í v
če
<br> tn
ě
<br> pa
rk
<br> ov
ac
<br> íc
h
<br> zá
liv
<br> ů/
<br> E13/Term
ín:
<br> Platí včetně parkovacích
<br> zálivů/
<br> E13/Term
ín:
<br> Platí včetně parkovacích
<br> zálivů/
<br> E1
3/T
<br> er
mí
<br> n:
Pla
<br> tí v
če
<br> tně
pa
<br> rk
ov
<br> ac
ích
<br> zá
liv
<br> ů/
<br> E13/Termín:
<br> Platí včetně parkovacích
<br> zálivů/
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:
<br> Pl
at
<br> í v
če
<br> tn
ě
<br> pa
rk
<br> ov
ac
<br> íc
h
<br> zá
liv
<br> ů/
<br> E13/Termín:
<br> Platí včetně parkovacích
<br> zálivů/
<br> E1
3/T
<br> er
mí
<br> n:
<br> Pla
tí v
<br> če
tně
<br> pa
rk
<br> ov
ac
<br> ích
<br> zá
liv
<br> ů/
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
:
<br> Pl
at
<br> í v
če
<br> tn
ě
<br> pa
rk
<br> ov
ac
<br> íc
h
<br> zá
liv
<br> ů/
<br> K Jezerům
<br> VÝKRES 1
<br> Rolencova,Požární,Na návsi,V Aleji,Popelova
<br> Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> BRNO - TUŘANY
<,>,soubor ZÁKOS,<,>
<br> 1
<br> č.o.210554
11.11.2021
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signexbrno@seznam.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.Dvoøák Marek
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5262365

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz