« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Rozhodnutí o uzavření MK - Zahrádka - Havárie propustku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkres_Zahrádka_Havárie propustku.pdf
MIMO B1 VOZIQEL,22 ZEMĚDELSKE E13 TECHNIKY I'll/11437 “mmm ; V ! ; r.: V.r.<.>.<.> -_.<.>.'.É: ;;! \\ i.;oH—sf % farma,“ Název akce: Vypracoval: QUO s.r.o.Maršovice,Zahrádka - Havárie propustku *— ——-"*
<br> Datum: 3/2022
<br> Název výkresu: Dio — Úplná uzavírka.USt Č-5 2
Rozhodnutí o uzavření MK.pdf
Úřad městyse Maršovice
Maršovice 89,257 55 Maršovice,okr.Benešov
<br> Telefon: 317 744 365,e-mail: urad@mestysmarsovice.cz,www.mestysmarsovice.cz
_________________________________________________________________________________________________________________________________
<br>
NAŠE ZN.: 194/2022
VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXX XXXXX,starosta
<br> TEL: XXXXXXXXX
<br> E-MAIL: urad@mestysmarsovice.cz
<br> DATUM: 29.3.2022
<br>
Městys Maršovice
<br> Maršovice 89
<br> 257 55 Maršovice
<br>
Úřad městyse Maršovice,se sídlem Maršovice 89,257 55 Maršovice jako příslušný správní
<br> orgán vykonávající působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací dle
<br> ust.§ 40,odst.5,písm.c) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů a podle prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů
<br> na základě žádosti o povolení uzavírky místní komunikace II.třídy 02 b z důvodu opravy
<br> havarijního stavu propustku 02b PP1 vydává toto
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
o uzavření místní komunikace II.třídy 02 b
<br> Zahrádka – Dlouhá Lhota
<br>
<br>
<br> na pozemcích p.č.161/4,163/3,165,175/1,175/2,175/3,175/4,175/5,175/6,1371/3,1763
<br> všechny v k.ú.Zahrádka u Benešova,obec Maršovice,okres Benešov z důvodu opravy
<br> havarijního stavu propustku 02b PP1 na pozemcích p.č.163/3 a 1763 oba k.ú.Zahrádka
<br> u Benešova <.>
<br>
<br> Termín uzavírky – od 30.3.2022 do 29.4.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Odůvodnění
<br>
<br> Zdejší silničně správní úřad posoudil žádost městyse Maršovice na základě místního šetření
<br> dne 29.3.2022 a znalosti dotčeného místa a došel k závěru,že na výše uvedené místní
<br> komunikaci nelze v současném stavu zajistit bezpečnost silničního provozu bylo rozhodnuto
<br> tak,jak je ve výroku uvedeno <.>
<br> Poučení
<br> Proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení ke Krajskému
<br> úřadu Středočeského kraje,odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5262320

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz