« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTÍ – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. H/01/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-03-18 - VV -územní rozhodnutí REKO MS BRNO - Závětrná +1
ODBOR STAVEBNÍ A TECHNICKÝ,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br>
<br> Spis.zn.:
<br> č.j.:
<br> STU/0470/2022/Mih
<br> MČBT/1960/2022
<br> V Brně dne: 17.3.2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> fax:
<br> e-mail:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mihulova@turany.cz
<br>
<br>
<br> GasNet,s.r.o <.>
<br> Klíšská č.p.940/96
<br> 400 01 Ústí nad Labem
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> č.H/01/2022
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako stavební úřad příslušný
<br> podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
<br> až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 17.1.2022 podala společnost
<br> GasNet,s.r.o <.>,IČ 272 95 567,Klíšská č.p.940/96,400 01 Ústí nad Labem <,>
<br> kterou zastupuje společnost GasNet Služby,s.r.o <.>,IČ 279 35 311,Plynárenská č.p.499/1 <,>
<br> 602 00 Brno <,>
<br> kterou zastupuje společnost emh system project,s.r.o <.>,IČ 269 32 067,Vinařská č.p.240/38 <,>
<br> 603 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") <.>
<br> Na základě tohoto posouzení stavební úřad:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> nazvané
<br> „REKO MS BRNO - Závětrná + 1“
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.10 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.24 (zastavěná plocha a
<br> nádvoří),parc.č.75/1 (ostatní plocha),parc.č.132 (ostatní plocha),parc.č.134 (zastavěná plocha a
<br> nádvoří),parc.č.135 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.138 (ostatní plocha),parc.č.139 (ostatní
<br> plocha),parc.č.140/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.142/1 (osta...
2022-03-18 - VV -územní rozhodnutí REKO MS BRNO - Závětrná +1.-Situace
“\ „; _ \ \\ \ 1 ' * _ vg Stávaiící odvodňovač zrušit “““—" “'" „___—\ Stávající NTL PE dn160 rozpoíit () zasiepít \ \“
<br> montážní jáma 2,00 >< 2,00 x 1,80 ( montážní jáma 4.00 x 2,00 x 1.80 (rn) ' _ _ ___,_ m \ \\.<.> :? -“' ' Napojení přípoíek PE dn52 = \ _ na dříve provedenmě segmenty přípojek 2 PE dn50 ' \ _ _m._ _ / \ \ ' a).: \\
<br> „ \ __ “' »[U' Ú = „ „ 9 © _ \\ „ \ \ „„ „ _ © © ' \ \\ „.) — a \t— _\ 4.© as,* \ * © 9 © _ „ **,-» __ _“ „ ___ / “ "\; *“ * - „A __ _,_ __ __ ___ _ _ _ _; f= *——-___5____ ___.": "__,; “též:—ZŠ _ _ __“íf Šír—“3“ _____ _ “*“—\ ",“5WE—acrm"" „,A _ „,_ &=? _ „ a 05% ___F %m\,; _ Í__ ___Ě—.<.> ;cn _-< -_— tnc -e——.m" __ mu; __' _ : __ _ _ * s,e — _ - —- „_9 „0,05 - 3 $ * \ e \ \ iso :: 55 4,05 % s 05 3 05 5.65 __ " a 3.3 5.25 <.>,o '- ___ _ “* _: _ = _ __ _.3 _x \ Ř _ _.o 65—14- rn.o/ [ Lg P Eí OQR n,<,> _ : __ a _.Jof _- \qu Napojení na stávaiící NTL PEíOORC dn160 o/ * = *tAČV/VB/p v rámci rekonstrukce přetlakovaný na STL „,_ Š a ? \““— 4'3 *.' '“ * Q.<.>,: i \\ : - ' ' on 3 O/ \ o/ |.<.>.<.>._ '"" \ “\\/MOD \.T*.NG _ Stín.: st 5,- í ? “\\/? : _n.__ realnzov _ rmci 0,'; „ a \ „.mn—." “* maz & “.va | _ ___ F : t.P 17? \ _ ; —-\ _ „ _ :.? €,?,“ _ _ _ „___ J
<br> ! ! š !! * mí _,<.>,!." % 2 J ( f)
<br> |.si“ E\; ' \\.H ' _ „ _ ] _.\.\_ k,_ _ \.i =: 5 _,_ *.___DÍM IÍ| _ ___-__; \ _ ___,rNopojení na stávajím STL PE dníBO \ - * ; =(._ / _ f realizovaný v rámci stavby REKO MS BRNO — Požární +1 ! '.<.> "* __,cf ; montážní jáma 4.00 x 2,00 x 1,80 (m) _ _ _;.„ _.—: “ _ | H : ___J ; \“ _ _ !; _ A
<br> " = a “: l = : 1 _ ? \\
<br> ' J.3“ oPms LWGĚSW' \ 2 DPBJF _ -"1.<.> _ - !.___ť? _,W357 Dp5153 013523 \ '.*." 3413 5-93 313515 3 VP44 Dp VP _._ !.1 _ ',I'“— _ \P\_ _ _ J:: 5 ' „.' ___- “ ),|.<.>,ll ' 55 |=—
<br> __ _ „ _;—._.<.>._ š„:_ „ *.it_ __ -.<.> *.<.>.\.-"- -.<.>.<.>.<.> -.—-—c.%! u.<.> _ _.: -_.- ' | _4.;„.-_ _.nl » _„ n_ _.<.> — _ _ *"“ '“ " - „ ' ' 'ÍLÍLÍ_.-;1-- “76"— n.' :: : - Jíčín-cf “ — \ u? „\“ “Jak“ 57 _ f_m _— __.=_-—__ _*—...

Načteno

edesky.cz/d/5242409

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz