« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 29. 3. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 29. 3. 2022
Starosta méstyse Mar‘s’ovice svolévé podle § 103 zékona éislo 128/2000 Sb <.>,0 obcich V O I 1 I I Vere] ne zasedanl zastupitelstva méstyse Mar‘s’ovice,které se bude konat 29.bf'ezna 2022 0d 19,00 hodin sél Na Radnici Mar§0vice N avrhovany program: Zprz’wa starosty 0 éinnosti 0d minulého vei‘ejného zasedéni Souhlas s bezfiplatnym pi‘evodem pozemkfi p.é.9/2,30/3 (éést),30/5,932/38 a 933/2 v§e k.1'1.Maréovice u Bene§0va d0 vlastnictvi méstyse Vizva k pi‘edloieni cenové nabidky,<,> Dlouh2’1 Lhota — doplnéni 4 ks stoiérfi V0“ Vyzva k pi‘edloieni cenové nabidky,<,> Oprava kapliéky v méstysu Mar‘s’ovice,mistni éést Dlouhé Lhota“ Zédost spolku Linka bezpeéi z.s.0 poskytnuti pf‘ispévku Zédost spoleénosti XXX z.X’X.X poskytnuti finanéniho pf'ispévku na provoz Hospice Dobrého pastyi‘e v éeréanech Uéast méstyse Mar‘s’ovice v soutéii Vesnice roku 2022 Ostatni,Diskuse,Zzivér,/ Vyvééeno na fifednl’ desce dne: Sejmuto z fifedni desky dne: Mgr.Bohurnil J eiek,starosta méstyse Maréovice mac: mass 9.<.> éovgée/ Maréovice 39,‘5; v.1 aréoflce {(30100232181,DiC2CZOOZ ’ 1 <5.Uétu: 562112110100,tel: 31”! 0 -2- 1V

Načteno

edesky.cz/d/5242381

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz