« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Pověření Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ v katastrálním území Smrk na Moravě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pověření Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ v katastrálním území Smrk na Moravě
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Oddělení pozemkových úprav
<br> Fritzova 4260/4,586 01 Jihlava
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 086032/2022/520100/Morkus
Spisová značka: SP12840/2021-520101
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.morkus@spucr.cz
<br> Datum: 14.3.2022
<br>
<br>
<br>
Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ
v katastrálním území Smrk na Moravě
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina (dále jen „KPÚ pro Kraj Vysočina“),jako věcně a místně příslušný
správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle § 19 písm.g) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn údajů o bonitovaných půdně
ekologických jednotkách (dále jen „BPEJ“),a dle § 5 odst.2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb.<,>
o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci,zahájil
aktualizaci BPEJ v katastrálním území Smrk na Moravě <.>
<br> Aktualizace BPEJ se provádí na pozemcích dle KN parc.č.170/1,260,263/1,264,278,283/18,305/2,307/4 a
277.Zpracovatelem aktualizace je Státní pozemkový úřad,Odbor půdní služby,Oddělení půdní služby Brno
(dále jen OPS),jehož zástupcem je:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX,Ph.D.vozidlo Škoda Yeti RZ XAS 5808
<br> Uvedené osoby mohou dle ustanovení § 6 odst.9 zákona č.139/2002 Sb.po dobu aktualizace BPEJ při
provádění terénního průzkumu vstupovat a vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky
v katastrálním území Smrk na Moravě <.>
<br> Předpokládaný termín provádění terénního průzkumu je od 1.3.2022 do 30.11.2022 <.>
<br> KPÚ pro Kra...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz