« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do 1. ročníku základní školy
Základní škola a mateřská škola Vladislav 675 01 Vladislav 203*IČ 70265984*tel.568888109*e-mail:zs.vladislav©iol.cz
<br> *"*****************R*Ř******************M******R*ŘHM*R*******QÚMŘ**********m**********
<br> Č.j.ZMŠ V— 14/22
<br> Na základě š 46,odst.l a v souladu s š 36,odst.4 Zákona (1561/2004 Sb.o předškolním„základním,středním,vyšším odborném ajiném vzdělávání oznamuji,Že
<br> ZÁPIS ])ĚTÍ “Do i.RočNÍKU ZAKLADNI SKOLY
<br> se bude konat vpátek 8.dubna 2022 v době od 12.00 hod.do 16.30 hod.v budově ZŠ Vladislav <.>
<br> Na základě & 36,odst.3 výše zmíněného zákopa zápisu podléhají děti,které dovršily nebo dovrší do 31.8.2022 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí <.>
<br> Výjimečně lze přijmout děti,které dovrší šestý XXX v době od září XXXX do června XXXX.V případě zájmu o přijetí takového dítěte doporučuji zákonným ízástupcům konzultaci s vedením školy ještě před termínem zápisu <.>
<br> INFORMACE o ZÁPISU: *Maximální počet Žáků,které je možné přijmout: 30 (1 třída) *Kritéría pro přijímání:
<br> ].Děti s místem trvalého pobytu ve školskéin obvodu zš Vladislav (přijetí zaručeno) <,>
<br> 2.Děti,které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Vladislav (do naplnění kapacity třídy- v případě nutnosti výběru rozhodne los) *Průběh zápisu: l)Formální část zápisu- zjíštbvání údajů o dítěti a zákonných zástupcích,jakož i o důležitých okolnostech,které mohou ovlivnit průběh vzdělávání dítěte,podání informací o možnosti udělení odkladu začátku školní docházky 41) podání žádostí o přijetí kzáklodnímu vzdělávání,příp.podání žádostí o povolení odkladu začátku povinné školní docházky.Zákonný zástupce dítěte předkládá svůj průkaz totožnosti o rodný list dítěte.2) Motivační část zápisu Coři splnění ust.š Sdodstl vyhlášky č.48/2005 Sb.) — rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem a další činnosti,zaměřené na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení školní připraveností dítěte <.>
<br> Ve Vladislavi,8.3.2022,Zlí-“Užili“ SIM A MATERSM ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz