« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Návrh změny č.1 územního plánu Maršovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8. text ÚP Maršovice po Z1_vyznačení změn.pdf
ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE
<br>
9
<br> A.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
<br> B.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ,OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
<br>
<br>
<br>
<br> Zastavěné území je vymezeno ve výkresu č.2.1.Výkres základního členění území a ve výkresu č.2.2.Hlavní
výkres.Zastavěné území je vymezeno v rámci zpracování návrhu územního plánu Maršovice s platností ke dni 1.1.2018
dle § 58 zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon) ke dni 1.11.2021.Hranice zastavěného území byla aktualizována dle
nově zastavěných ploch při okrajích zastavěných území sídel.Bylo aktualizováno z podkladu katastrálních XXX a
předchozího územního plánu <.>
<br> Zastavěné území je tvořeno množstvím samostatných,v krajině rozptýlených převážně drobných ploch <,>
které nejsou logicky uspořádány a seskupeny do několika větších celků,což bylo způsobeno historickým urbanistickým
vývojem a posléze povolováním zástavby na jednotlivých pozemcích či drobných lokalitách v krajině bez přímé
prostorové návaznosti na stávající venkovskou historickou zástavbu sídel tak,aby jejich jádra zůstala v těžišti zástavby <.>
Většími a tvarově ucelenějšími zastavěnými celky jsou plocha zastavěného území městyse Maršovice,a obcí Dlouhá
Lhota,Strnadice a Zderadice <.>
<br>
<br>
Koncepce rozvoje a ochrany řešeného území (správního území městyse Maršovice) je promítnuta zejména
do výkresu č.2.1.Hlavní výkres,a č.4.1.Koordinační výkres <.>
<br> Územní plán Maršovice v souladu se schválenými územně plánovacími dokumenty (PÚR ČR,ZÚR StčK v
platném znění) stabilizuje a chrání původní charakteristické venkovské osídlení,stanovuje nové využití stávajících
zastavěných ploch určených k přestavbě a obnově,a vymezuje nové – zastavitelné plochy vhodné a potřebné k
přiměřenému mírnému postupnému rozvoji,chrání kulturní a přírodní hodnoty,které vytvářejí charakteristické znaky
území.Stanovuje se tato základní koncepce ochrany a rozvoje řešeného území:
<br> • v řešeném území bude zachována rozmanitost a krása venkovské krajiny dosažená střídáním ...
7. Maršovice Z1 obsah UP vyrok.pdf
Příloha k odůvodnění Změny č.1/2021
<br>
<br>
<br>
ÚZEMNÍ PLÁN – VÝROK - TEXTOVÁ ČÁST stránka
<br> A.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 9
B.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 9
C.URBANISTICKÁ KONCEPCE 10
<br> C.1.Základní členění území - vymezení zastavěných,zastavitelných ploch <,>
ploch přestavby,systému sídelní zeleně a ploch nezastavěných
<br> 10
<br> C.2.Zásady koncepce funkčního uspořádání území 11
C.3.Zásady koncepce prostorového uspořádání území 13
C.4.Koncepce bydlení,individuální rekreace a výroby 13
C.4.1.Plochy bydlení 13
C.4.2.Plochy rekreace 14
C.4.3.Plochy smíšené obytné 14
C.4.4.Plochy výroby a skladování 14
C.4.5.Systém sídelní zeleně 15
<br> D.KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A PODMÍNKY PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 15
D.1.Dopravní infrastruktura 15
D.2.Technická infrastruktura 16
D.2.1.Zásobování vodou 16
D.2.2.Odkanalizování území 17
D.2.3.Vodní toky a vodní hospodářství 17
D.2.4.Zásobování plynem a produktovody (dálkovody hořlavých kapalin) 17
D.2.5.Zásobování elektrickou energií 18
D.2.6.Koncepce výroby tepla a teplé užitkové vody 18
D.2.7.Sítě elektronických komunikací 18
D.3.Občanské vybavení 19
D.3.1.Správa obce,integrovaný záchranný systém a civilní ochrana 19
D.3.2.Školství a kultura 19
D.3.3.Zdravotní a sociální péče 20
D.3.4.Sport a rekreace 20
D.3.5.Obchodní vybavení a další služby 20
D.4.Veřejná prostranství včetně sídelné zeleně 20
<br> E.KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 21
E.1.Plochy tvořící krajinu a podmínky pro změny v jejich využití 21
E.1.1.Plochy vodní a vodohospodářské 21
E.1.2.Plochy zemědělské 21
E.1.3.Plochy lesní 22
E.1.4.Plochy přírodní a plochy smíšené nezastavěného území 22
E.2.Ochrana přírody a krajiny 22
E.2.1.Území systém ekologické stability (ÚSES) 22
E.2.2.Ochrana přírody a krajiny zvláštní – Natura 2000 – EVL 23
E.3.Prostupnost krajiny 23
E.4.Protierozní opatření 23
E.5.Protipovodňová ochrana 23
<br> O B S A H Ú Z E M N Í H O P L Á N U
<br> Úplné znění ÚP MARŠOVICE po Změně č.1/2021
TEXTOVÁ ČÁST s vyzna...
6. Maršovice Z1 Návrh+Odůvodnění.pdf
Změna č.1/2021
územního plánu Maršovice
<br>
I.Návrh Textová a grafická část
II.Odůvodnění k projednání
<br>
<br>
<br> Změna č.1/2021 územního plánu Maršovice
a) Vydána jako Opatření obecné povahy Zastupitelstvem městyse Maršovice
b) Pořadové č.změny: 1.c) Nabytí účinnosti:
d) Pořizovatel: MěÚ Benešov,úřad územního plánování
v zastoupení: Ing.XXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
Zadal: Městys Maršovice
Zpracovatel: homostudio s.r.o <.>
Ing.arch.XXXXXXXXX XXXXXXXXX autorizovaný architekt ČKA XXXXX
Ing.arch.XXXX XXXXXX
Datum dokončení: XXXXXX
<br>
<br> Změna č.1/2021 ÚP Maršovice 1
<br> Obsah dokumentace:
I.NÁVRH ZMĚNY 21 str.textu + 11 graf.příloh A4
<br> A.TEXTOVÁ ČÁST
<br> a - Vymezení zastavěného území 2
b - Základní koncepce rozvoje obce,ochrany a rozvoje hodnot území
c - Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch 4
s rozdílným způsobem využití,zastavitelných ploch,ploch přestavby
a systému sídelní zeleně
d - Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování 7
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu <,>
včetně podmínek pro jejich využití
<br> e - Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným 9
způsobem využití,ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití <,>
územní systém ekologické stability,prostupnost krajiny,protierozní opatření <,>
ochrana před povodněmi,rekreace,dobývání ložisek nerostných surovin
f- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 11
g - Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření,20
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
nebo pro které lze uplatnit předkupní právo
h - Vymezení ploch a koridorů,ve kterých je prověření změn jejich využití 21
podmínkou pro rozhodování a stanovení lhůty pro pořízení studie
i - Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části
<br>
B.GRAFICKÁ ČÁST /výřezy správního území
<br> 1.Základní členění území 1: 5 000
2.Hlavní výkres 1: 5 000
3.Veřejně prospěšné stavby 1: 5...
5. Maršovice Z1-ZPF.pdf
hranice BPEJ
<br> hranice
<br> meliorace
<br> zpracovatel: homostudio s.r.o <.>
<br>
<br> V <.>
<br> louky a pastviny
<br> sady a zahrady
<br> 5.37.15
<br> 23
<br>
<br> U kolny
<br> II <.>
<br> V <.>
<br> IV <.>
<br> II <.>
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> III <.>
<br> III <.>
<br> IV <.>
<br> 5.29.11
<br> 5.32.54
<br> 5.32.51
<br> 5.29.11
<br> 5.40.78
<br> 5.68.11
<br> 5.47.00
<br> 5.50.11
<br> II <.>
<br> 5.29.11
<br> III <.>
<br> 5.50.11
<br> III <.>
<br> 5.47.00
<br> II <.>
<br> 5.29.01
<br> II <.>
<br> 5.58.00
<br> 17b
<br> 17c
<br>
<br> Vráce
<br> Na Drahách
<br> Kříže
<br> V Lesích
<br> Karlík
<br> U lip
<br> Okolo Karlíka
<br> Na Ratiboři
<br> Mstětice
<br> V <.>
<br> IV <.>
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> IV.V <.>
<br> V <.>
<br> II <.>
<br> III <.>
<br> V <.>
<br> 5.32.44
<br> 5.29.51
<br> 5.32.54
<br> 5.32.14
<br> 5.3
<br> 5.50.515.32.14
<br> 5.32.54
<br> 5.29.11
<br> 5.50.01
<br> 5.32.54
<br> 7
<br> 23
<br> 4
<br> 7
<br> Řehovice
<br> HÁJEK
<br> V <.>
5.32.14
<br> 6
<br> V <.>
5.32.14
<br> II <.>
5.29.11
<br> 7´
<br> 4´
<br>
<br> Stejc
<br> III <.>
<br> V <.>
<br> III <.>
<br> IV <.>
<br> V <.>
<br> II <.>
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> III <.>
<br> II <.>
<br> V <.>
<br> IV <.>
<br> V <.>
<br> IV <.>
<br> V <.>
<br> 5.50.11
<br> 5.32.54
<br> 5.50.11
<br> 5.29.41
<br> 5.37.56
<br> 5.29.11
<br> 5.40.78
<br> 5.32.44
<br> 5.68.11
<br> 5.50.11
<br> 5.29.11
<br> 5.32.54
<br> 5.29.51
<br> 7.32.14
<br> 5.47.12
<br> 5.29.11
<br> 1616
<br> ZDERADICE
<br>
<br> Chlumek
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> IV <.>
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> IV <.>
<br> III <.>
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> V <.>
<br> III <.>
<br> IV <.>
<br> III <.>
<br> 5.37.15
<br> 5.68.11
<br> 5.32.51
<br> 5.32.44
<br> 5.32.54
<br> 5.32.54
<br> 5.40.78
<br> 5.37.15
<br> 5.32.54
<br> 5.32.11
<br> 5.50.11
<br> 5.32.44
<br> 5.32.44
<br> 5.32.14
<br> 5.32.14
<br> 5.37.11
<br> 5.50.11
<br> 8
<br> V <.>
<br> 5.32.14
<br> IV <.>
<br> 5.32.11
<br>
<br> Vápenka
<br>...
4. Maršovice Z1-Koordinační.pdf
1
<br> zpracovatel: homostudio s.r.o <.>
<br>
<br> SV
<br> OS
<br> VN
<br> VZ
<br> OH
<br> ZS PV
<br>
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZK
<br> ZN
ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZN
<br> VV
<br> OH
<br> VN
<br> U kolny
<br> RS
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 4
<br> 4
<br> 4
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
1
<br> 1
<br> 4
<br> 5
<br> 1
<br> OS
<br> OS
<br> 17f
<br> 25
<br> 19
<br> 22
<br> 17d
<br> 17c
<br> 17e
<br> 17b
<br> 17a
<br> 20
<br> BV
<br> BV BV
<br> ZK
<br> ZK
<br> BV
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZN
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> ZK
<br> SV
<br> ZK
<br> BV
<br> BV
<br> OV
<br> OV
<br> SV
<br> OK
<br> VN
<br> OS
<br> DS
<br> OV
<br> VV
<br> VZ
<br> PV
<br> VV
<br> VV
<br> ZK
<br> ZK
<br> VV
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZN
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZS
<br> ZN
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> OV
<br> BV
<br> BV
<br> OV
<br> OK
<br> OK
<br> BV
<br> OV
<br> OK
<br> OK
<br> VZ
<br> VZ
<br> PV
<br> ZS
<br> VZ
<br> OS
<br> VZ
<br> ZS
<br> ZS
<br> (ZK)
<br> PV
<br> PV
<br> PV
<br> PV
<br> PV
<br> PV PV
<br> VV
<br> VV
<br> PV
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZN
<br> ZN
<br> ZN
<br> (ZK)
<br> ZN
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZN
<br> DS
<br> DS
<br> ZN
<br> BV
<br> OP
<br> OP
<br> OP
<br> OP
<br> PV
<br> PV
<br> PV
<br> DS
<br> DS
<br> SV
<br> OP
<br> TI
<br> DS
<br> DS
<br> PV
<br> PV
<br> DS
<br> DS
<br> DS
<br> PV
<br> PV
<br> PV
<br> PV
<br> TI
<br> DS
<br> DS
<br> VV
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
1
<br> 1
<br> 4
<br> 4
<br> 7
<br> DS
<br> OS
<br>
<br> LH
<br> ZN
<br> Vráce
<br> Kříže
<br> Karlík
<br> U lip
<br> Okolo Ka...
3. Maršovice Z1-VPS.pdf
25
<br> hranice
<br> 1.11.2021
<br> zpracovatel: homostudio s.r.o <.>
<br>
<br> 17f
<br> 17d
<br> 19
<br>
<br> U kolny
<br> D
<br> S
<br> -
0
<br> 9
<br> D
S
<br> -
1
<br> 6
<br> D
<br> S
<br> -
1
<br> 4
<br> D
<br> S
<br> -
<br> 1
<br> 1
<br> D
S
<br> -1
0
<br> D
<br> S
<br> -
<br> 1
<br> 2
<br> DS-13
<br> D
<br> S
<br> -
1
<br> 5
<br> 17f
<br> 25
<br> 17d
<br> 19
2. Maršovice Z1-Hlavní.pdf
1
<br> zpracovatel: homostudio s.r.o <.>
<br>
<br> SV
<br> OS
<br> VN
<br> VZ
<br> OH
<br> ZS PV
<br>
<br> U kolny
<br>
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 4
<br> 4
<br> 4
<br> OS
<br> OS
<br> OS
<br> DS
<br> 17f
<br> 25
<br> 19
<br> 22
<br> 17d
<br> 17c
<br> 17e
<br> 17b
<br> 17a
<br> 20
<br> ZK
<br> ZK
<br> BV
<br> ZK
<br> ZN
<br> VV
<br> ZK
<br> PV
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZN
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> ZK
<br> SV
<br> ZK
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> OV
<br> OV
<br> SV
<br> OK
<br> VN
<br> OS
<br> DS
<br> OV
<br> VV
<br> VZ
<br> PV
<br> VV
<br> DS
<br> VV
<br> ZK
<br> ZK
<br> VV
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZN
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZS
<br> ZN
<br> DS
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BVBV
<br> BV
<br> BV
BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> OV
<br> BV
<br> BV
<br> OV
<br> OK
<br> OK
<br> BV
<br> OV
<br> OH
<br> OK
<br> OK
<br> VZ
<br> VZ
<br> PV
<br> VN
<br> ZS
<br> VZ
<br> OS
<br> VZ
<br> ZS
<br> ZS
<br> (ZK)
<br> PV
<br> PV
<br> PV
<br> PV
<br> PV
<br> PV
<br> VV
<br> VV
<br> DS
<br> VV
<br> PV
<br> PV
<br> DS
<br> TI
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZN
<br> ZN
<br> ZN
<br> (ZK)
<br> ZN
<br> ZK
<br> ZN
<br> ZN
<br> DS
<br> DS
<br> ZN
<br> BV
<br> OP
<br> OP
<br> OP
<br> PV
<br> PV
<br> DS
<br> PV
<br> DS
<br> BV
<br> BV
<br> DS
<br> SV
<br> BV
<br> OP
<br> TI
<br> PV
<br> DS
<br> DS
<br> PV
<br> PV
<br> PV
<br>
<br> Hájek
<br> Vráce
<br> Na Drahách
<br> Kříže
<br> V Lesích
<br> Karlík
<br> U lip
<br> Okolo Karlíka
<br> Na Ratiboři
<br> Mstětice
ZS
<br> ZS
<br> SV
<br> 4
<br> 7
<br> Řehovice
<br> HÁJEK
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> BV
<br> SV
...
1. Maršovice Z1-Zákl.členění.pdf
1
<br> hranice
<br>
<br> zpracovatel: homostudio s.r.o <.>
<br>
<br> U kolny
<br> 17f
<br> 25
<br> 19
<br> 22
<br> 17d
<br> 17c
<br> 17e
<br> 20
<br> 17a
<br> 17b
<br>
<br> U lip
4
<br> 23
<br> 7
<br> 6
<br>
<br> Stejc
<br> 16
<br> ZDERADICE
<br>
<br> Chlumek
<br> 8
<br>
<br> Za humny
<br> 11
1212
<br> 13
<br> 10
marsovice_oznameni_vp.pdf
www.benesov-city.cz
<br> IČO: 00 231 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ – ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br>
ČÍSLO JEDNACÍ MUBN/ 83529/2022/VÝST
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/192437/2019/Fiš
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: fiser@benesov-city.cz
<br> DATUM: 24.02.2022
<br>
<br> Městys Maršovice,Maršovice č.p.89,257 55 Maršovice
<br>
OZNÁMENÍ
<br> VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MARŠOVICE
<br>
Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování (dále jen "pořizovatel"),jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce Maršovice o pořízení Změny č.1 územního plánu Maršovice zkráceným postupem
pořídil v souladu s § 55b stavebního zákona zpracování návrhu Změny č.1 územního plánu obce
Maršovice <.>
<br>
Pořizovatel v souladu s § 52 odst.1 stavebního zákona oznamuje dotčeným orgánům,krajskému úřadu <,>
obci,pro kterou je územní plán pořizován,a sousedním obcím,že veřejné projednání návrhu Změny č.1
územního plánu obce Maršovice se koná v budově „Na Radnici“ na adrese č.p.58 v Maršovicích <.>
<br>
ve čtvrtek 07.04.2022 v 17 hodin <.>
<br>
<br> Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky <.>
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá
stanoviska <.>
<br>
<br> Příslušná dokumentace je vystavena k veřejnému nahlédnutí v tištěné podobě na Městském úřadu
Benešov,na Odboru výstavby a územního plánování,úřadu územního plánování,v 1.patře číslo dveří
102...

Načteno

edesky.cz/d/5203777

Meta

Nabídka zaměstnání   Územní plánování   EIA   Prodej   Územní plánování   EIA   Zveřejnění záměru   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz