« Najít podobné dokumenty

Město Pardubice - veřejná vyhláška - návrh nového ÚP Čeperka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pardubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - společné jednání [PDF, 67 kB]
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> Štrossova 44,Pardubice 53021
<br> Sp.zn.: OHA/45932/2018/Zr
Č.j.: MmP 21687/2022 Pardubice,dne 22.2.2022
Vyřizuje: K.Zárubová
326.00 / A.10
<br> Vypraveno dne: 24.2.2022
<br> *S00BX01U4UGT*
S00BX01U4UGT
<br>
Obec Čeperka
B.Němcové č.p.1
Čeperka
533 45 Opatovice nad Labem
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEPERKA
<br>
<br> Magistrát města Pardubic,Odbor hlavního architekta,Oddělení územního plánování (dále jen
"pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon") na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst.1 stavebního zákona
zpracování návrhu
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEPERKA <.>
<br> Návrh Územního plánu Čeperka je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Odboru hlavního architekta <,>
Magistrátu města Pardubic a na Obecním úřadě v obci Čeperka <.>
<br> Návrh Územního plánu je vystaven na internetové adrese:
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace-obci/ <.>
<br> Pořizovatel v souladu s § 50 odst.3 stavebního zákona doručuje návrh územního plánu veřejnou
vyhláškou.Každý může
<br> do 30 dnů ode dne doručení
<br> uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.Za den doručení se považuje 15.den po vyvěšení veřejné
vyhlášky na úřední desce <.>
<br> K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
referent odboru hlavního architekta
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>

Načteno

edesky.cz/d/5196403

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pardubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz