« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 22. 2. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Maršovice 22. 2. 2022
Starosta méstyse Mnr§ovice svolévé podle § 103 zékona Eislo 128/2000 Sb <.>,0 obcich ‘ Vef‘ej né zasedz’mi zastllpitelstva méstyse Mafiovice,které se bude konat 22.linora 2022 0d 19,00 hodin sél Na Radnici Mar§ovice N avrhuvany program: Zprx'wa snrosty o Einnosfi 0d minulého veiejného zasedéni Promijem éaisti pozemku p.6.1137/5 k.Ii.Mariovice II Beneiova Pronéjem éfisti polemku st.<.> 58 k ii.Bene§ov u Prahy Smlnuvl 0 zi‘l’zeni sluiebnosti ve praspéch méslyse Mar§ovice "a poumcich p‘ 6.930/37,96/7,96/8.420/13 2 st.p.E.57 vie k.Ii.Mariovice u BeneEovn Pronéjem nebylovych prostor Mar§ovice74 - byvahi prodejlla Pronéjem nebymvfch prostor Marfiovice 74 - hyvaIé kancela’l‘re Pronéjem obecnl'lm bytu Mafiovice 74 Prévo stavby na pozemcich p.E.420/2.420/l72 a st.E1 173 v§eclmy k in.Marinvice u Bene§nva iédost o povolelu' vodovodni pfipojky na pnzcmek p.a.75/1 k.a.Mnr§ovice u Bene§ova Zédosl o poskymufi ph’spévku na vybudnvélu’ domovnl' éistirny odpadnich vad v osadfich Pfijcn’ dmacc 1 Program“ rozvnje venknva (ER 2 uzavieni Dohody 0 poskyunmi dolace,projekt reg.C.2I[005/19210/120/001/002900,Vybavelll' a staveblli fipravy kultumiho zai‘izem' v Mariovieich Vyzva k pl'redloieni cennvé nalu'dky,<,> Slavebn|' I'Ipravy kultllrnihn zai‘l'zem' v MarEoVicicll“ Vyzva k pFedloieni cennve' nabidky,<,> I)lnuhé Lhota — doplnénl 4 ks s'oiérfi V0“ Vyzva k pi‘edloiem’ cennvé nabidky “Rekonsimkce Eisti MK ve Dlouhé Lhoté“ Zémér podnikll Ceskai anta s.p.pievedeni poboéky Mariovice do reiimu Pnfila Partner Zédnst n pnskytnutl' pfispévkll Alternativa sti‘edofeské D3,z.s.Rozpoéiovfi opafi‘eni Ostatni,Diskuse,Zivér,4i,< j " \ Sejmutn z Iiiedm' desky due: Mgr.Bohumi] Jeiek.stamsta méstyse

Načteno

edesky.cz/d/5169415

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz