« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Konkurz - na ředitel/ka Mateřské školy RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvkové organizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkurz - na ředitel/ka Mateřské školy RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvkové organizace
Rada města Brna vyhlašuje v souladu s § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.<,>
o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),konkurzní řízení na obsazení místa
· ředitel/ka Mateřské školy RADOST,Brno,Michalova 2,příspěvkové organizace
<br> Předpoklady pro výkon práce ředitele/ky školy stanovené § 5 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br> · odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
· 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření,nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (§ 5 odst.1 písm.a) zákona)
<br> · způsobilost k právním úkonům (§ 3 odst.1 písm.a) zákona)
<br> · bezúhonnost (§ 3 odst.1 písm.c) zákona)
<br> · zdravotní způsobilost (§ 3 odst.1 písm.d) zákona)
<br> · znalost českého jazyka (§ 3 odst.1 písm.e) zákona)
<br> Další požadavky:
<br> · znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů <,>
<br> · organizační a řídící schopnosti <.>
<br> Náležitosti písemné přihlášky: název konkurzního řízení,jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,příp.korespondenční adresa,kontaktní spojení (telefonní číslo,příp.e-mail) a podpis <.>
K přihlášce je nutné přiložit (formulář přihlášky ke konkurznímu řízení najdete na: https://www.brno.cz/obcan/volnamistaavyberovarizeni/konkurzni-rizeni-na-mista-reditelu-skol-a-skolskych-zarizeni/):
<br> · ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání <,>
<br> · ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe,včetně funkčního zařazení <,>
<br> · strukturovaný životopis <,>
<br> · originál,popř.ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání <,>
<br> · koncepci rozvoje školy (max.rozsah 5 stran strojo...

Načteno

edesky.cz/d/5136351

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz