« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Záměr práva stavby - k.ú. Maršovice - kabiny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr práva stavby - k.ú. Maršovice - kabiny
MEstys Mar5ovice
Mar5ovice 89
<br> 257 55 Mar5ovice
<br> Zastupitelstvo mEstyse Mar5ovice v souladu s ustanovenim odst.1 $ 39 zitkona o obcich
t,<.> 12812000 Sb.v platn 6m zndni zveiejiuj e
<br>,Y7
<br> ZAMERPRAVA STAVBY
Jednrfl se o smluvnizlizeniprdva stavby k pozemkri ve vlastnictvi m6styse MarSovice
<br> pozemlry p.i.420t2,420t176 a st.i.173 k ti.Mar5ovice u Bene5ova
(dervend vy zna(end plocha)
<br> Obdan6 mohou piedloZit na Uiadd mdstyse Mar5ovice sv6 pisemn6 vyj6dieni anabidky ve
lhtt6 do t5 dnri ode dne vyvd5eni z1mdru.<.>
<br> O prodeji vy5e uveden6ho rozhodne zastupitelstvo mdstyse Mar5ovice v souladu se z6konem
o obcich na sv6m nejbliZSim veiejn6m zaseddnl
<br> A- (*.(4{7-
Mgr.Bohumil
<br> vyveseno a""' 2,$j$ffigtv;" Hl',[iffi,?-
le,?,: ?3! il1 ) r.i,: t *'M{/{ <.>,Y; <,>
<br> Sejmuto dne:
<br> ffi,<,>.#P
<.> 4^-tqw^

Načteno

edesky.cz/d/5129763


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz