« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - DODATEK č. 1 ke smlouvě č. 012324/Hovorová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
r":;ť
n' r
<br> evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-5119/ŘDP/2020/1
<br> Dodatek č.l k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace dle Programu,<,> Výměna zdrojů tepla na
pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji
<br> 2019- 2023"
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Středočeský kraj
se sídlení Zborovská 81/11,PSČ 150 21,Praha 5 <,>
<br> zastoupený: Ing.Věslav Michalik,CSc <.>,náměstek hejtmanky pro oblast financí,dotací a inovací <,>
<br> pověřeným k podpisu dodatku na základě Usnesení Rady Středočeského kraje
<br> č.O 10-03/2021/RK ze dne 2 l.l.2021 <,>
<br> IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
<br> bankovní spojení: PPF banka a.s <.>
Č.ú.: 4440000360/6000
<br> (dále jen,<,> Poskytovateľ')
<br> a
<br> XXXX XXXXXXXX
bydlištěm:,Příbram XXXXX
<br> datum narození
<br> Registrační číslo žádosti: O l 2324
<br> (dále jen,<,> příjenice")
<br> uzavírají tento Dodatek č.l k veřejnoprávní smlouvě
<br> l
<br>
<br> o poskytnutí dotace dle Programu,<,> Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v
rodinných domech ve Středočeském kraji
<br> 2019- 2023"
uzavřené dne 07.10.2020
<br> l.Text ČI.j] <.>,odst.6.Smlouvy se mší a nahrazuje se textem následujícIho znění:
<br> · v článku JI <.>,odst.6
Při)'emcejepovinen zrealizovata dokončildí/číproieh (tzn.výměnu stanéhokotle l.a 2.emisní
<br> třidyza nový tepelnýzdroj) do 31.8.2022
<br> 2.Ostatní ustanoveni veřejnoprávní smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti <.>
<br> 3.S uzavřením tohoto Dodatku č.l vyslovilo souhlas Zastupitelstvo Středočeského kraje
<br> usnesením č.029-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 a v případě tohoto právního jednání
Středočeského krajejsou splněny podniínkyuvdenév § 23 zákona č.129/2000 Sb.nezbytné
<br> k jeho platnosti <.>
<br> 4.Tento Dodatek č.l se vyhotovllje ve třech stejnopisech,z nichž každý má platnost originálu <.>
<br> Dva stejnopisy si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce <.>
<br> 5.Tento Dodatek č.l nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu občina smluvními stranami <.>
<br> " Á 2 4-01- 7"?
V V...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz