« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - DODATEK č. 1 ke smlouvě č. 012399/Kučera

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
<.> _
<br> -SC
<br> evidenČní číslo smlouvy Poskytovatele: S-5077/ŘDP/2020/1
<br> Dodatek Č.1 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace dle Programu,<,> Výměna zdrojů tepla na
pevná paliva v rodinných domech ve StředoČeském kraji
<br> 2019- 2023"
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Středočeský kraj
<br> se sídlem Zborovská 81/11,PSČ 150 21,Praha 5 <,>
<br> zastoupený: Ing.Věslav Michalik,CSc <.>,náměstek hejtmanky pro oblast financí,dotací a inovací <,>
<br> pověřeným k podpisu dodatku na základě Usnesení Rady Středočeského kaje
<br> Č.010-03/2021/RK ze dne 21.l.2021 <,>
<br> IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
<br> bankovní spojeni: PPF banka a.s <,>
<br> Č.ú.: 4440000360/6000
<br> (dále jen,<,> Poskytovatel")
<br> a
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> bydlištěm: Praha XX XXXXX
<br> datum narození
<br> Registrační číslo žádosti: 012399
<br> (dále jen,<,> příjemce")
<br> l
<br>
<br> uzavírají tento Dodatek č.l k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace dle Programu,<,> Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v
<br> rodinných domech ve Středočeském kraji
2019- 2023"
<br> uzavřené dne 10.9.2020
<br> l.Text ČI.II <.>,odst.6.Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
<br> · v článku II <.>,odst.6
Příjemcejepovinen zrealizovat a dokončit dílčiprojekt (tzn.výměnu starého kotle l.a 2.emisní
<br> 'řidy za nový tepelný zdroj) do 31.8.2022
<br> 2.Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti <.>
<br> 3.S uzavřením tohoto Dodatku č.l vyslovilo souhlas Zastupitelstvo Středočeského kaje
<br> usnesením č.029-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 a v případě tohoto právního jednání
<br> Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č.129/2000 Sb.nezbytné
<br> k jeho platnosti <.>
<br> 4.Tento Dodatek č.l se vyhotovuje ve třech stejnopisech,z nichž každý má platnost originálu <.>
<br> Dva stejnopisy si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce <.>
<br> 5.Tento Dodatek č.l nabývá platnosti a úČinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami <.>
<...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz