« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - DODATEK č. 1 ke smlouvě č. 012929/Maruška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
t
- <.>
-M-
<br> evidenČní číslo smlouvy Poskytovatele: S-4819/ŘDP/2020/1
<br> Dodatek Č.l k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace dle Programu,<,> Výměna zdrojů tepla na
pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji
<br> 2019- 2023"
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/11,PSČ 150 21,Praha 5 <,>
<br> zaswupený: Ing.Věslav Michalik,CSc <.>,náměstek hejunanky pro oblast financí,dotací a inovací <,>
<br> pověřeným k podpisu dodatku na základě Usnesení Rady Středočeského kraje
<br> č.010-03/2021/RK ze dne 21.l.2021 <,>
<br> IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
<br> bankovní spojeni: PPF banka a.s <.>
<br> Č.ú.: 4440000360/6000
<br> (dále jen,<,> Poskytovatel")
<br> a
<br> XXXX XXXXXXX
<br> bydlištěm: Luštěnice XXXXX
<br> datum narozen
<br> Registrační číslo žádosti: 012929
<br> (dále jen,<,> příjemce")
<br> l
<br>
<br> uzavírají tento Dodatek č.l k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace dle Programu,<,> Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v
<br> rodinných domech ve Středočeském kraji
2019- 2023"
<br> uzavřené dne 10.9.2020
<br> l.Text ČI.IL,odst.6.Smlouvy se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
<br> · v Článku II <.>,odst.6
Při)'emceje povinen zrealizovat a dokončitdl'lčl'projekt (tzn.výměnu starého kotle l.a 2.emisní
<br> třídy za nový tepelný zdroj) do 31.8.2022
<br> 2.Ostatní ustanovení veřejnoprávní smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti <.>
<br> 3.S uzavřením tohoto Dodatku č,l vyslovilo souhlas Zastupitdstvo Středočeského kraje
<br> usnesením č.029-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 a v případě tohoto právního jednání
<br> Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona Č.129/2000 Sb.nezbytné
<br> k jeho platnosti <.>
<br> 4,Tento Dodatek č.l se vyhotovuje ve třech stejnopisech,z nichž každý má platnost originálu <.>
<br> Dva stejnopisy si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce <.>
<br> 5.Tento Dodatek č.l nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma srnluvnhni stranami <.>
<br> 24-01...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz