« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Kupní smlouva - p. Markéta Wilkeová jako prodávající

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
S-6496/MJT/2021
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
r.č.: XX
s trvalým pobytem:,Záběhlice,10600 Praha 10
<br> jako,<,> prodávajícŕ' na straně jedné
<br> a
<br> Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11,Praha 5,Smíchov,PSČ: 150 21
IČO: 70891095
zastoupený: Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje <,>
příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11,Praha 5,Smíchov,PSČ: 150 00
IČO: 000 66 001
za kterou jedná Ing.XXX XXXXXXXXXX,ředitel
<br> jako,<,> kupující" na straně druhé
<br> (kupující a prodávajIcí společně dále též označováni jako,<,> smluvní strany")
<br> uzavřeli níže uvedeného dne,měsíce a roku,v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<,>,občanský zákoník"),a zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánováni a stavebním
řádu (dále jen,<,> stavební zákon"),tuto
<br> KUPNÍ SMLOUVU
<br> I <.>
1.1 Prodávající je výlučným vlastníkem pozemku parcelní č.241/203 (druh
pozemku: orná půda) o výměře 2 399 m',který je zatížen předkupním právem dle
§ 101 stavebního zákona ve prospěch kupujÍcÍho,a to na základě územního plánu
obce Dolní Břežany (dále jen,<,> předmět smlouvy") <.>
<br> 1.2 Uvedené skutečnosti vyplývají z listiny,<,> Usnesení soudu o potvrzeni nabytí
dědictví Obvodní soud pro Prahu 4 ze dne 21.5.2004.Právní
XXX ke dni
<br> X.X ProdávajIci se touto smlouvou zavazuje odevzdat předmět smlouvy uvedený
v ČI.l.této smlouvy,a to pozemek parcelní č.241/203 (druh pozemku: orná půda)
o výměře 2 399 m',jenž vznikl oddělením na základě geometrického plánu,vše
v k.ú.Dolní Břežany,se všemi součástmi a příslušenstvím,právy a povinnostmi <,>
kupujíchnu za kupní cenu uvedenou v článku 3.1 této smlouvy a zavazuje se umožnit
kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu smlouvy <.>
<br> l
<br>
<br> 2.2 Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit prodávajícímu
sjednanou kupní cenu <.>
<br> 2.3 Tato smlouva je uzavírána v souvislosti s uplatněním předkupního práva
kupujícího ve smyslu ustanoven...

Načteno

edesky.cz/d/5124942

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz