« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - 6 - Koordinační výkres, ÚP Bílé Poličany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6 - Koordinační výkres, ÚP Bílé Poličany
Územní plán Bílé Poličany
<br> hranice řešeného území
<br> izziZZÍSisz/íizt31'8'm" Koordinační výkres
<br>.<.>.<.>.' K1 ' plochy změn v krajině.<.> o o.<.>
<br> Limity využití území: _________________.KULTURNÍ LIMITY: <.>
<br> stav návrh
<br> D G nemovité kulturnípamátky
<br> ' 3 © územíarcheologických nálezů
<br>.<.>.<.>.<.>
<br> PŘÍRODNÍ LIMITY:
<br> ————— ochranné pásmo lesa 8 NL.památný strom ?
<br> VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ:
<br> ŠJ záplavové území při Q100 M aktivní zóna záplavového území meliorace NL
<br> sua
<br> Celé území obce leží v CHOPAV Východočeská křída TECHNICKÉ LIMITY: "< _ NL
<br> _____ ochranné pásmo silnic II.a lll.třídy
<br> __________ ochranné pásmo nadzemního vedení VNNVN elektrické energie
<br> —'*" ochranné pásmo letiště Dvůr Králové nad Labem | " ochranné pásmo vzletových a přistávacích ploch —I letiště Hradec Králové l'l'" 'l' * i: __ 4 ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: \ ——— nadzemní vedení VN elektrické energie 35 kV \: _ /\.—4+>— —H+ - nadzemní vedeníWN elektrické energie 110 kV \ /» » O.elektrická stanice s transformací VN/NN \,/' ' _ 5" NL \.„/ \_ _ — —— STL plynovod._/ /.\ \././'.\ komunikační vedení 02 - kabelové Jedlina Ě“ _/ ' \.\ _,_/ \_ _ nadzemní komunikační vedení )4/ l \ \ /' \'./ _\ \ <.>,\.—f\;— radioreléové trasy // ]! W \_ \\ /' 535/2,\.— ———- vodovodní řad./ \ "\ \,\.<.> -/'/.! '\.\- —)—— kanalizace / /_/-/ \,_/ “\ \\ \\ „ _,<.> IZ čistírna odpadních vod / ' -\ / / <.>,“».».\ DOPRAVNI INFRASTRUKTURA: —\ 8 (? _/,/ / 2 “\ “\ ________ \.\_\,_/ /' \._.<.> silnicell.třídy \—\.__\__,' _/,' \Í.Ti“ —- \\\\\ /' / /' _ silnice lll.třídy Pod Je linou /,/ \ / místní a účelové komunikace *,' //.».\' —O-G— cyklotrasy m / _/ _,<.> / / 494/3,<,>,<,> / ' UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY: / NZ,' l' \ /' ' \ 4—4- A_A.lokální biocentrum /,' /'/ Y 1 _ \ u_u J—I—I—l lokální biokoridor / /l,'l,<,> <.>,„ <.>,NZ ' " Í /' /' Plochy s rozdilnym zpusobem vyu2iti „ /',' <.>
<br> Ptschv.Ploshv / l,/' \: stab...

Načteno

edesky.cz/d/5124403

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz