« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Rozpočtové opatření 9/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 9/2021
RozpoeTovE opArHeru i E.9 I 2ozt.schv6ten6
STAROSTOU mEstyse Mar5ovice dne 3L.L2.Z:OZL <.>
<br> pRirtvtv
<br> vioere
<br> Paragraf Poloika Nav'iSeni Poniieni
lXXX DANI.PHIJMY L450122,69
4213 lnv.piijat6 transf.ze SR 11,t!7,o4
<br> 1031 Lesni hospodiitstvi 22000,04
2370 Pitnd voda -VODNE 50 000,00
2327 Odvdd.a dist6niodpadnich vod - STOC ruE 20 000,00
3319 Kultura 4 000,00
<br> 3612 Bytov6 hospodiiistvi 4 000,00
3613 Nebytov6 hospoddistvi 16 000,00
3632 Pohiebnictvi 4 000,00
363s Uzemniplanovdnf 100 000,00
3639 Mistnihospoddistvi 20 700,00
3725 Eko-kom 50 000,00
6171 Mistnisprdva 300,00
5310 Ostatni dinnosti 420,00
6330 Ost.pievody z vlastich fond0 (ze SF) 31330,00
<br> celkem t 626 L52,69 157 837,OO
<br> Paragraf Poloika Nav'iSeni Poniieni
1031 Lesni hospodiiistvi 133 000,00
22L2 Mistni komunikace 15 000,00
23LO Pitnd voda 290 000.00
2321 Odv6d.a di5tdni odpadnich vod 65 000,00
3319 Kultura 1"4 000,00
3326 Kaplidky 5 000,00
3399 SPOZ 20 000,00
3612 Bytov6 hospoddistvi 7 900,00
3613 Nebytov6 hospoddistvi 40 000,00
3631 Veiejn6 ostv6tleni L3 000,00
3632 Pohiebnictvi 1000,00
363s Uzemnipldnovdni 35 000,00
3639 Mistnihospod5istvl L76 500,00
3722 Odpadov6 hospoddistvi 79 000,00
3745 Veiejn6 prostranstvi 34 000,00
5512 SDH 2 000,00
6tLz Zastupitelstvo 10 000,00
6771 Mistnisprdva 50 000,00
6320 PojiStdnf 8 000,00
6399 DPH !17286,15
6330 Pievody z vl.fond0 na BU 31330,00
<br> celkem 45 330,00 1 094 586,15
<br>
<br> NavV5enf piiim0 1,626 L52,69
Poniienipiiim0 L57 837,00
Piijmy - celkem L 468 315,69
<br> NavVienivridai0 46 330,00
Poniieni v'idai0 1 094 686,15
V'idaje - celkem -1 048 356,15
<br> VyvE5eno: 20.0L.Z@%*t rn6rtyr+ lUlar6ouir*sejmuto: ltl:::ll,i:ll:ir.r1rs ii.1fu;v,1i11,;
Usnesen[:088/2odl;ii,l'iairri]airf',i:,<.> #f N;
<br> -2-
<br> PIijmy Vfdaje
<br> ZmEny zRO t,<.> 912021 ze dne 3L.L2.2OZL 1 468 315,69 -1 048 356,15
Zm6ny zRO i.8/2021 ze dne 1,6.L7.202L 664 645,58 1,1,1,842,00
Zm6ny zRO 8.7/2021ze dne 19.1O.202L 529 650,00 895 000,00
Zmdny zRO i.6/202L ze dne ...

Načteno

edesky.cz/d/5120825


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz