« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Stavební povolení Prodloužení TT Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec, 2. etapa PKD-83980/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stavební povolení Prodloužení TT Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec, 2. etapa PKD-83980/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor pozemních komunikací a drah Oddělení speciálního stavebního úřadu Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157 1/22 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h Váš dopis zn./ze dne Vyřizuje/tel.: 3820/B-82/2021 / 30.8.2021 Ing.XXXXX XXXXXXXX Č.j.: XXX XXX XXX MHMP XXXXX/XXXX Počet listů / příloh: 22 / 2 Sp.zn.: Datum: S-MHMP 1353448/2021 10.1.2022 R O Z H O D N U T Í Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl.m.Prahy,jako speciální stavební úřad na úseku drah příslušný podle ustanovení § 15 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 7 a § 54 odst.2 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“),a jako speciální stavební úřad na úseku pozemních komunikací příslušný podle ustanovení § 15 odst.1 písm.c) stavebního zákona,v souladu s ustanovením § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,přezkoumal ve stavebním řízení vedeném podle ustanovení § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání stavebního povolení,kterou dne 30.8.2020 podal stavebník Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost,se sídlem Sokolovská 42/217,190 00 Praha 9,IČO 000 05 886,zastoupený společností Inženýring dopravních staveb a.s <.>,se sídlem Branická 514/140,140 00 Praha 4,IČO 053 15 522,a na základě tohoto přezkoumání vydává podle ustanovení § 115 stavebního zákona a podle ustanovení § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů,STAVEBNÍ POVOLENÍ pro veřejně prospěšnou stavbu „Prodloužení tramvajové trati Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec,2.etapa“ v rozsahu stavebních objektů a provozních souborů SO 102 Tramvajová trať – část SO 103 Tramvajová smyčka S...

Načteno

edesky.cz/d/5109910

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz