« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Seznámení s podklady rozhodnutí ve věci umístění stavby "Domov pro seniory Parukářka, č.parc. 4166/3, 4166/7, k.ú. Žižkov, ul. Na Parukářce a Jeseniova, Praha 3". STR-83977/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznámení s podklady rozhodnutí ve věci umístění stavby "Domov pro seniory Parukářka, č.parc. 4166/3, 4166/7, k.ú. Žižkov, ul. Na Parukářce a Jeseniova, Praha 3". STR-83977/2022
S íd lo : Mar i ánsk é nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Tel.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/3 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 44273/2022 Počet listů/příloh: 2/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 823137/2021/STR 11.1.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako příslušný správní orgán v souladu
<br> s ustanovením § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje,že v odvolacím řízení vedeném proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 3,odboru
<br> výstavby spis.zn.S IMCP3 073216/2017,č.j.UMCP3 074155/2021 ze dne 22.2.2021,kterým
<br> k žádosti společnosti Villa Parukářka,a.s <.>,IČO 26744414,se sídlem Litoměřická 19d,Praha 9 <,>
<br> které zastupuje XXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,se sídlem Vlnitá XX,Praha 4,dle ust.§ 92 zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a staveb ním řádu vydal rozhodnutí o umístění stavby
<br> „Domov pro seniory Parukářka,parc.č.4166/3,4166/7 v k.ú.Žižkov,ul.Na Parukářce a
<br> Jeseniova,Praha 3,byly v řízení doplněny podklady pro vydání rozhodnutí <.>
<br>
<br> Konkrétně XXXX do spisu doplněno: koordinované závazné stanovisko Ministerstva vnitra <,>
<br> generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky č.j.MV-106198-6/PO-
<br> PRE-2021 ze dne 26.7.2021 <.>
<br>
<br> Ve smyslu ust.§ 36 odst.3 správního řádu mají účastníci řízení právo se k podkladům pro
<br> vydání rozhodnutí vyjádřit.Účastníci se mohou vyjádřit k doplněným podkladům ve lhůtě do
<br> 15 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění <.>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
<br> Oddělení právní
<br> *MHMPXPHQICHM*
*MHMPXPHQICHM*
<br>
<br> 2/ 3...

Načteno

edesky.cz/d/5109906

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz