« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - D7 MÚK Aviatická PKD-83970/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

D7 MÚK Aviatická PKD-83970/2022
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/4 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> - dle rozdělovníku -
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Mgr.Zuzana Janatová
Č.j.: 236 004 320
MHMP 22138/2022 Počet listů/příloh: 4/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1198129/2020 5.1.2022
<br>
OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
<br> Stavebník Ředitelství silnic a dálnic ČR,se sídlem Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4,IČO
659 93 390,zastoupený na základě plné moci společností PRAGOPROJEKT,a.s <.>,se sídlem
Praha 4,K Ryšánce 1668/16,PSČ 14754,IČO 452 72 387 (dále jen „stavebník“) podal dne 31 <.>
7.2020 žádost o vydání stavebního povolení pro část stavby:
<br>
„D7 MÚK Aviatická“
v rozsahu následujících stavebních objektů:
SO 102 Úprava ul.Aviatická km 0,260 – KÚ
SO 185 Oprava stávajících komunikací před stavbou
SO 220 Most přes D7 (R7) v km 0,405
SO 223 Podjezd pro cyklostezku na MK Aviatická km 0,560
<br>
na pozemních parc.č.2580/17,2876/5,2876/70,2876/71,2876/72,2890/1,2890/2,2892/1 <,>
2892/2,2892/3,2892/4,2892/5,2893/3,2893/4,2894/1,2894/7,2894/8,2894/11,2895/1 <,>
2895/3,2899/1,2899/3,2899/4,2899/13,2974/20,2974/21,2974/23,2974/25,2974/31 <,>
2974/36 v k.ú.Ruzyně,parc.č.642/10,642/11,645/9,645/10,754/4,754/5 v k.ú.Přední
Kopanina (dále jen „stavba“) <.>
<br>
<br> Předmětem stavby „D7 MÚK Aviatická“ je zkapacitnění a rekonstrukce stávající nevyhovující
mimoúrovňové křižovatky (dále jen „MÚK) Aviatická na silnici I/7.Stávající MÚK Aviatická
je součástí silnice I/7,která se nachází mezi Silničním okruhem kolem Prahy (MÚK Ruzyně) a
MÚK Kněževes (Exit 3).Dnes začíná dálnice D7 za MÚK Aviatická ve směru na Chomutov <.>
Po odstranění bezpečnostních rizik v prostoru dnešní křižovatky a přestavbě na kapacitnější
trojlístkový typ křižovatky bude tato část silnice I/7 (od km 0,000 stavby D7 MÚK Aviatická)
převedena do kategorie dálnice D7 <.>
<br> Stavební povolení bylo vydáno dne 1.12.2021,č.j.MHMP 490613/20...

Načteno

edesky.cz/d/5109903

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz