« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Návrh opatření obecné povahy + výzva k uplatnění odůvodněných námitek: stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny - Mratínský potok ř.km 10,194 - 14,5 OCP-83983/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy + výzva k uplatnění odůvodněných námitek: stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny - Mratínský potok ř.km 10,194 - 14,5 OCP-83983/2022
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/6 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Ing.XXXXXXX XXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 22030/2022 Počet listů/příloh: 3/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 1524811/2021 06.01.2022
<br> Oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
odůvodněných písemných námitek a připomínek
<br> Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP),jako věcně
příslušný vodoprávní úřad podle ust.§ 31 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze <,>
ve znění pozdějších předpisů,dále podle ust.§ 107 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů (dále jen vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů,a dále jako místně
příslušnému správnímu orgánu dle ust.§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů <,>
<br> na návrh správce významného vodního toku Mratínský potok,Povodí Labe,státní podnik <,>
IČO: 70890005,Víta Nejedlého 951/8,500 03 Hradec Králové <,>
<br> oznamuje
<br> podle ust.§ 115a vodního zákona a ust.§ 172 správního řádu
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> A.o změně stanoveného záplavového území významného vodního toku Mratínský potok
IDVT: 10100496,ČHP: 1-05-04-022,v úseku vymezeném říčními kilometry ř.km 10,194
(hranice Středočeského kraje) – 14,5,na území Hlavního města Prahy podle ust.§ 66
odst.8 ve spojení s ust.§ 66 odst.1 vodního zákona,v katastrálních územích Ďáblice <,>
Čakovice,Miškovice a Třeboradice <.>
<br> B.o změně vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Mratínský
potok,na území Hlavního města Prahy podle ust.§ 66 odst.8 ve spojení s ust.§ 66 odst.2
vodního zákona,ve stejném úseku,kde se mění záplavové území dle odstavce A tohoto
návrhu opatření obecné povahy <.>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení vodního hospodářství
<br> *M...

Načteno

edesky.cz/d/5109883

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz