« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Sokolovská - filmaři PKD-84029/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sokolovská - filmaři PKD-84029/2022
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> +NINQYQIRW[MX+!
MHMPXPHQVZLW
<br>
<br>
<br>
<br> Evolution Films,s.r.o <.>
Soukenická 11
110 00 Praha 1
IČ: 27563481
<br>
<br>
<br> Vyřizuje/tel.:
<br> XXXXXX XXXXXX,Bc <.>
<br> Č.j.: 236004255
<br> MHMP-53835/2022/O4/Šv Počet listů/příloh: 1/1
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 22711/2022PKD 13.01.2022
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor dopravních agend,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“)
a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 05.01.2022 a po projednání s dotčeným
orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie
č.j.KRPA 18155-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 13.01.2022
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení na místní komunikaci I.třídy
Sokolovská na území správního obvodu Praha 9,k.ú.Libeň,v termínu 21.01.2022 z důvodu
parkování filmové techniky,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
stanovení,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br>
<br> 1.Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v soulad...

Načteno

edesky.cz/d/5109841

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz