« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - V Olšinách - zastávka MHD "Strašnická" PKD-84027/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

V Olšinách - zastávka MHD "Strašnická" PKD-84027/2022
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPHQPPR6*
MHMPXPHQPPR6
<br>
<br>
<br>
<br> Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová
společnost
Sokolovská 42/217
190 00 Praha 9
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vy izuje/linka/tel.:
100000/441/250160/2021 / 23.9.2021 XXXXXX XXXXXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-49131/2022/O4/Vz Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1510924/2021PKD 12.1.2022
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad podle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů (zákon o silničním provozu),ve zn ní pozd jších p edpisů (dále jen „zákon
č.361/2000 Sb.“),a podle § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,ve zn ní
pozd jších p edpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základ posouzení žádosti
společnosti Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová společnost,Sokolovská 42/217,190 00
Praha 9,po projednání s p íslušným orgánem Policie ČR,Krajské editelství Policie hl.m <.>
Prahy,odbor služby dopravní policie č.j.KRPA-275614-1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne
13.10.2021 <.>
<br>
vydává
podle § 77 odst.1 písm.c) odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb.a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provád jí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve zn ní pozd jších p edpisů <,>
<br> opatření obecné povahy -
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umíst ní dopravního značení a za ízení na místní komunikaci I.t ídy v ulici
V Olšinách v Praze 10 z důvodu umíst ní dopravní značky č.B 16 „zákaz vjezdu vozidel,jejichž
výška p esahuje vyznačenou mez“ s vyznačením údaje „3,8 m“ u zastávky autobusů MHD
„Strašnická“ ve sm ru jízdy z centra podle p ilože...

Načteno

edesky.cz/d/5109839

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz