« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Rozpočtové provizorium na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové provizorium na rok 2022
Projednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 8.12.2021
<br> Z - 176
<br> Název materiálu: Rozpočtové provizorium na rok 2022
<br> Předkladatel: XXXXXX XXXXX,X.místostarosta MČ Praha XX
<br> Obsah materiálu: 1.Návrh usnesení
2.Zásady rozpočtového provizoria
<br> Materiál je předkládán na základě: Doporučení R - 1 33 1 ze dne 1 6.1 1.2021
<br> Vedoucí odboru: Mgr.Zuzana Herčíková
<br> Zpracoval: Mgr.Zuzana Herčíková,ved.OE ÚMČ Praha 15
<br>
<br> Důvodová zpráva k usnesení č.Z - 176 ze dne 8.12.2021
<br> Zásady rozpočtového provizoria
<br> Vzhledem k tomu,že není možné zabezpečit schválení rozpočtu naší městské části
na rok 2022 do konce roku 202 stanovuje Zastupitelstvo MČ Praha 15 pravidla
rozpočtového provizoria pro MČ Praha 15 na I.čtvrtletí 2022 <.>
<br> Na financování výdajů v období rozpočtového provizoria použije městská část zdroje:
a) z rozpočtu hl.m.Prahy vyplývající z rozpisu dotačních vztahu k městským částem
b) ze státního rozpočtu ve výši 1/12 z celoročně schváleného objemu státní dotace <.>
<br> Zásady pro hospodaření MČ Praha 15 v období rozpočtového provizoria:
<br> - městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného roz-
počtu narok 2021
<br> - městská část v období rozpočtového provizoria musí přizpůsobit reálný průběh svých
výdajů skutečnému objemu použitelných peněžních prostředků
<br> - nad rámec 1/12 čerpání rozpočtových prostředků lze financovat zákonné a smluvní
povinnosti,které musí být plněny přednostně
<br> - nedoporučuje se uzavírat v tomto období nové smluvní vztahy,pokud není zajištěno
jejich finanční krytí
<br> - rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení <.>
<br> - Čerpání neinvestičních výdajů:
V období rozpočtového provizoria lze financovat pouze základní provozní potřeby <.>
Veškeré nutné výdaje je třeba dát na vědomí ekonomickému odboru s časovým
předstihem 1 týden <.>
<br> - Dotace příspěvkovým organizacím budou zasílány měsíč...

Načteno

edesky.cz/d/5109525

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz