« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Rozhodnutí - schválení stavebního záměru: Protipovodňová opatření Botič - oblast Hostivař, Část D2 - oblast Kozinova náměstí. SPOLEČENSKÉ CENTRUM - STARÁ HASIČÁRNA HOSTIVAŘ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - schválení stavebního záměru: Protipovodňová opatření Botič - oblast Hostivař, Část D2 - oblast Kozinova náměstí. SPOLEČENSKÉ CENTRUM - STARÁ HASIČÁRNA HOSTIVAŘ
MĚSTSKÁ čÁsr PRAHA 15 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI „sg Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 Mm m ODBOR STAVEBNÍ Praha 15 vAš DOPIS ZN.: ] Čj.: ÚMČ PIS 00443/2022/os'r/sru F ! - _.<.>._l VYŘIZUJE: XXXX XXXXXXXXXXX ; X _ s.to dna.TEL.: 281003 324.; WWW“ “"“" ' FAX: 274 864 756 *E-MAIL: Sona.Pulkrabkova©praha15.oz „_ !.10,5; 144.JML [— --.--aan—.Počatllstů:DATUM: _ 10.1.2022 | PM“ ““Jgé__w _ŽŠ __ _ __.- _J ROZHODNUTÍ Odbor stavební Úřadu městské části Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1,Praha 10 - Horní Měcholupy,jako stavební úřad příslušný podle (5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a podle obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle 5 940 stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 25.5.2021 podala a dne 16.11.2021 naposledy.doplnila Městská část Praha 15,IČO 00231355,Boloňská 478/1,109 00 Praha—Horní Měcholupy,kterou zastupuje Ing.XXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,U břehu 580/43,102 00 Praha-Hostivař (dále jen „stavebník“),' a na základě tohoto posouzení podle 5 941) odst.1 stavebního zákona 1.schvaluje stavební záměr,nazvaný: Protipovodňová opatření Botič— oblast Hostivař,Část D2- oblast Kozinova náměstí SPOLEČENSKÉ CENTRUM— STARÁ HASIČÁRNA HOSTIVAŘ na pozemcích parc.č.2693/1 (ostatní plocha),2693/6 (ostatní plocha),parc.cč.2693/8 (ostatní plocha),parc.č.2693/9 (ostatní plocha),2707/1 (ostatní plocha),parc.č.2694 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.272 1/ 12 (ostatní plocha) parc.č.2721/1 (vodní plocha) — vše V katastrálním území Hostivař - (dále jen "stavba").Stavba obsahuje: SO 02 - rekonstrukce stávajících objektů SO 03 - přípojky — voda,kanalizace SO 04 - terénní úpravy a komunikace S0 05 - protipovodňová úprava levého břehu Botiče Sídlo: Boloňská 478/1,109 00 Praha 10 ' tel.: +420-281 003 111 Pracoviště: Boloň...

Načteno

edesky.cz/d/5109524

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz