« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Záměr - pronajmout nebytový prostor č. 103 v 1. NP budovy č. p. 312, ulice Boloňská, Praha 10 - Horní Měcholupy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr - pronajmout nebytový prostor č. 103 v 1. NP budovy č. p. 312, ulice Boloňská, Praha 10 - Horní Měcholupy
Záměr - pronajmout nebytový prostor č.103 v 1.NP budovy č.p.312,ulice Boloňská,Praha 10 - Horní Měcholupy: Praha 15 
Záměr - pronajmout nebytový prostor č.103 v 1.NP budovy č.p.312,ulice Boloňská,Praha 10 - Horní Měcholupy
      M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   15 Boloňská 478/1,Praha 10 o z n a m u j e ve smyslu § 36 odstavce 1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,v platném znění Z  Á  M  Ě  R p r o n a j m o u t nebytový prostor č.103 v 1.NP budovy č.p.312,ulice Boloňská,Praha 10 - Horní Měcholupy,o celkové výměře 87,34 m2.Doba pronájmu určitá,5 let,minimální požadované nájemné ve výši 1200,00 Kč/m2/rok.Účel využití jako ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost,v souladu s platným územním plánem hl.m.Prahy.Nabídku může podat fyzická osoba,která je starší osmnácti let a je státním příslušníkem České republiky nebo jiného členského státu ES nebo,která je dlouhodobě pobývajícím rezidentem na území ČR nebo na území jiného členského státu ES ve smyslu směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25.listopadu 2003 nebo právnická osoba se sídlem na území ČR,která má vypořádané veškeré závazky vůči MČ Praha 15 (dále jen zájemce).Zájemce podá nabídku takto: Nabídka se podává v písemné formě a musí být doručena do podatelny ÚMČ Praha 15,Boloňská 478/1,Praha 10,nejpozději do 10.2.2022,do 14:00 hodin,výhradně v zalepené a nepoškozené obálce,označené „"Nebytový prostor č.103,Boloňská 312,Praha 10 - neotvírat".Přihláška,opatřená úředně ověřeným podpisem uchazeče,musí obsahovat jméno,příjmení,adresu,datum narození u fyzických osob,IČO u podnikajících fyzických osob nebo právnických osob,sídlo uchazeče FO/PO,další kontaktní údaje (telefon,e-mailová adresa apod.),výši nabízeného nájemného za m2/rok,účel nájmu.Prohlídka: Prohlídka nabízeného prostoru se bude konat ve dnech 25.1.2022 a 27.1.2022,vždy od 13,30 do 14,00 hod <.>,případně individuálně s referentkou odboru majetkového,Janou Křešťákovou,tel.281 003 617,jana.krestakova@praha15.cz nebo Ing.Věrou Procházkovou,tel....

Načteno

edesky.cz/d/5109522

Meta

Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz