« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č. 148/8 a 196/3 v k. ú. Temný Důl v obci Horní Maršov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5549-2022 situace
H
<br> mm
<br> umístění značky B 1
<br> umístění značky B 1
<br> I | ? 'ščiš É?
5549-2022 opatření
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
<br> 541 16 Trutnov
<br> Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c
<br> www.trutnov.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Trutnov,Odbor výstavby,oddělení silničního hospodářství a dopravy,jako
věcně a místně příslušný správní orgán ( dále jen „správní orgán“) podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění,(dále jen “zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení § 77 odst.1 písm <.>
c) zákona o silničním provozu,v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),na
základě podnětu vedeného pod čj.MUTN 84443/2021 ze dne 20.09.2021 podatele kterým je obec
Horní Maršov,IČO 0027787,Bertholdovo náměstí 102,542 26 Horní Maršov (dále též „podatel“) <,>
oznamuje,že po posouzení podnětu,jeho zaslání k projednání dotčenému orgánu Policii České
republiky,Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje,územnímu odboru Trutnov <,>
dopravnímu inspektorátu,kdy se dotčený orgán do 30 dnů od doručení návrhu stanovení
nevyjádřil,má správní orgán ve smyslu ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu za to,že
dotčený orgán s návrhem stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích souhlasí a
v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška“),v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst.1 správního řádu <,>
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
na veřejně přístupné účelové komunikaci nacházející se na p.p.č.148/8 a 196/3 v k.ú.Temný
<br> Důl,v obci Horní Maršov,na mostě,umístěním svislého dopravního značení B 1 Zákaz vjezdu
<br> všech vozidel v obou směrech,z důvodu havarijního stavu m...

Načteno

edesky.cz/d/5109482

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz