« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Veřejná vyhláška - Úprava provozu na silnici II/304 v obci Libňatov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5139-2022 situace
<.> <.>
<br> !.FF : m I&-
<br> dgpravní
<br>,méBuhy -_\go,;5,1;|m Anavim! -„ '-.\_ Siníim \\.'.y* * Malé.<.>.<.> \.NuvyRuxymm Svatoúuvice.*.' Velke '.\ r'apeuka \„ ůvatoňcuicovč \
<br> Milsov Na“ __ Metují ' *
<br> |“.\,* „Esman-ve : f:.<.> c'či "95 Hum.Drew-c „.<.> l \„ _—_.-.* R \.<.> i „,tfnev Petrovice.; Ž ' „ Pochrkq—msl „ \.„za \ ' ll"." * * Pmnvirl'fy.*.1.Gandďsím \\,! ! !
<br> nvlowce,;
<br>.ř „' " _! ] Lhůta Ei'l ;,Cervenyai
<br> * - Ku slei'cew
<br> _rf f'
<br>.(_ e„ /
<br> onou »_ Šel—av
<br> Hum _adachová
<br> F,snu na > iva—„ww."l'w
<br> _.\msmikmo Nuparu—w Š';
<br> ' Hradište _.=:.<.> " _ Kuen:.23' „me" ',; Hasliune " 5 „' _
<br> Wii * _ Lhotap.„ " Wmůojuv R ?SŠŠV Vem“ $“““ \\„1 Mazde “*" “"Ti Basama: &; \\.g '“ a o.' * V.|“ Dům \'Ekůflůev ' Vam: __-.<.> "“ “wii 1 \-;\
<br> Wcňnwg vdkfkormi <,>
<br> WL \“.\ <.>,)._ 'iferrmk —.\'-P'"W č „
<br>.Kranwlna Ú
<br> Situace qgjsjění dopravního značení — most ev.č.304-002
<br> pm | CZ“ 1? Am - 8 ZM:
<br> 31,- „ aancao) if,—u z.“
<br> “::—; fr./ <.>
<br> Legenda:
<br> - provoz na mostě sveden do iednnho jí::lní pruhu do
<br> osy mostu pomocí betonových svodidel,betonová 513 (18%) <,>
<br> svodidla daplněna dopravním značením Z4a v místech 514.531:
<br> náběhů - E13 jedme
<br> - snížení neivyiší dovolené rychlosti na Šůkm/l'l.g V"""o “va'- ' Dbausmern:
<br> - přednost vjízdě upravena dupravním :načením PT,P - osazeno dupravní značení upravující zatížitelnost B ' 1131),814 (5,5%),EIB jediné vozidla 4M
5139-2022 opatření
Městský úřad Trutnov
Slovanské náměstí 165
<br> 541 16 Trutnov
<br> Telefon 499 803 111
Fax 499 803 103
IDDS 3acbs2c
<br> www.trutnov.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Trutnov,Odbor výstavby,oddělení silničního hospodářství a dopravy,jako
věcně a místně příslušný správní orgán ( dále jen „správní orgán“) podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
v platném znění,(dále jen “zákon o silničním provozu“),na základě ustanovení § 77 odst.1 písm <.>
c) zákona o silničním provozu,v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“),na
základě podnětu vedeného pod čj.MUTN 90593/2021 ze dne 07.10.2021 podatele kterým je
společnost Správa silnic Královéhradeckého kraje,IČO 70947996,Kutnohorská 59/23 <,>
500 04 Hradec Králové (dále též „podatel“),oznamuje,že po posouzení podnětu,jeho zaslání
k projednání dotčenému orgánu Policii České republiky,Krajskému ředitelství policie
Královéhradeckého kraje,územnímu odboru Trutnov,dopravnímu inspektorátu,kdy se dotčený
orgán do 30 dnů od doručení návrhu stanovení nevyjádřil,má správní orgán ve smyslu ust.§ 77
odst.3 zákona o silničním provozu za to,že dotčený orgán s návrhem stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích souhlasí a v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona
o silničním provozu a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),v návaznosti na
ustanovení § 172 a § 173 odst.1 správního řádu <,>
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnici II/304 v obci Libňatov,na mostě ev.č.304-002,u domu č.p.7,umístěním svislého
dopravního značení B 13 Zákaz vjezdu vozidel,jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
vyznačenou mez „18 t“ s dodatkovou tabulkou E 13 Tex...

Načteno

edesky.cz/d/5109481

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz