« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení SILNICE + MK: DZ - Na Vyhlídce, Na Špitálkách, Na Příčce pokládka kabelu NN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-016606.pdf 237,97 kB
XXXXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: hrebcova@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/016606/22
Č.J.: MMP/017767/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 13.1.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 12.1.2022,který podala právnická osoba OMEXOM GA Energo s.r.o.<,>
<br> IČO 49196812,Na Střílně 1929/8,323 00 Plzeň,po předchozím projednání s dotčeným
<br> orgánem - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Územní odbor vnější služby,Dopravní
<br> inspektorát č.j.KRPP-97867-1/ČJ-2020-030506-2,ze dne 4.září 2020 podle § 77 odst.1 písm.c)
<br> zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:
<br>
<br> místní komunikace III.třídy č.C 3202 Na Příčce,v Plzni
<br> - úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku od objektu Na
<br> Příčce 4 až ke křižovatce s ulicí Na Špitálkách – po pravé straně od ulice Sušická (práce budou
<br> probíhat po úsecích max.30m)
<br> - úplná uzavírka chodníku,který je součástí této místní komunikace,v úseku od křižovatky
<br> s ulicí Na Špitálkách až ke křižovatce s ulicí Na Vyhlídce – po pravé straně od ulice Sušická
<br> (práce budou probíhat po úsecích max.30m)
<br> - vyblokování parkujících vozidel v úseku od objektu Na Příčce 4 až ke křižovatce s ulicí Na
<br> Špitálkách – po obou stranách
<br> - vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Na Špitálkách až ke křižovatce
<br> s ulicí Na Vyhlídce – po obou stranách
<br> - částečná uzavírka vozovky,v prostoru před parc.č.609/1 ...
DIO_Na_Pricce_Na_Spitalkach_Na_Vyhlidce_-_pokladka_kabelu_NN.pdf 3 708,70 kB
Návn DIO „ ul.Na Příčce,2.use—k
<br> pracovní místo na chodníku,chodník uzavřen Z2+830+E13,chodci
<br> presmerovanl n ) 'otqsc stranu,déika prac.místa max 30 m„ bude se posouvatdle prubehu prací
<br> POZNÁMKA:
<br> přístup a příjezd pro jednotlivé č.p.podél trasy bude
<br> zaj těn přejezdnými plechy nebo lávkou se zábradlím
<br> mX
<br> lávka se zábradlím přejezdový plech
<br> STANOVENO dne: ýfýj,„4ch ČJ: /„y„/;;lí3_/ga
<br> Magistrát města Plzn Odbor dopravy ©
<br> *r
<br> Návrh DIO - ul.Na Špitálkách
<br> překop poloviny komunikace,schéma BIZ,poté bude značení zrcadlově otočeno a
<br> pracovní místo na chodníku,chodník uzavřen Z2+B30+E13,chodci přesměrováni na použito na překop druhé poloviny
<br> protější stranu,délka prac.místa max 30 m.bude se posouvat dle průběhu prací.práce budou prováděny vždyjen nejedné straně ulice
<br> POZNÁMKA: přístup a příjezd pro jednotlivé č.p.podél trasy bude těn přejezdnými plechy nebo lávkou se
<br> zábradlím
<br> dne ČJ
<br> Magistrá
<br> %?
<br> STANOVENO “%
<br> 7/
<br> / čača
<br> & Odbor dopravy
<br> ©
<br> 7 2 z městaílzí Q
<br> Návrh DlO ul.Na Vyhlídce
<br> pracovní místo s koridorem pro chodce na komunikaci.schéma 8/19
<br> Lung-05203 _ sw „
<br> 41
<br> W SL'Z "ll“
<br> í \\;Šíf <.>
<br> cca30-50m
<br> 2x překop poloviny komunikace.schéma BIZ,polé bude značení zrcadlově otočeno a použito na překop druhé poloviny
<br> Clia
<br> POZNÁMKA:
<br> přístup a příjezd pro jednotlivé č.p.podél trasy bude zajištěn přejezdnými plechy nebo lávkou se zábradlím
<br> dne: /4„ //ďčZ/5 ČJ: Ř/77/ď/7ŽŽ'
<br> Magistrát města Plzněivka se zábradlím přejezdový plech Odbor dopravy ©
<br> schéma B124
<br> lV
<br> V
<br> operativní pracovnl mlslo pro umístění autojeřábu na komunikaci <,>
<br> “IOS—02993 9
<br> mln 2,75 m *
<br> operatlvnl pracovní místo pro umístění aulojeřábu na komunikaci,schéma 8/24
<br> POZNÁMKA:
<br> demontáž sloupu bude provedena autojeřábem umístěným na komunikaci,bude použito operativní pracovní místo B/24 vymezené dopr...

Načteno

edesky.cz/d/5109459

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz