« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Smlouva o poskytnutí dotace - 016371/Kolmann

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
r.<.> ' Q:-'.<.> ¶ ' ' · -l' -k" -57- * *,* EVROPSKÁ UNIE * FQnd swdrZnosti % Operačm prog'am Zivosm pmtředi ' Mlnísterstvo Zivotního prostředí evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-7091/ŘDP/2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpoČtu Středočeského kraje dle Programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve StředoČeském kraji 2019 - 2023" SMLUVNÍ STRANY Středočeský kraj sídlem Zborovská 81/11,Praha 5,PSČ 150 21 zastoupený: Ing.Věslavem Michalikan,CSC <.>,náměstkein hejtmanky Středočeského kraje pro oblast financí,dotací a inovací IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.Číslo účtu: 8118142/0800 (dále jen,<,> poskytovatel") a XXXX XXXXXXX bydlištěm: Praskolesy XXXXX datum narození Registrační číslo žádosti: XXXXXX (dále jen,<,> příjemce") uzavírajípodle ustanovení § 10a a násl.zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon č,250/2000 Sb.") a ve smyslu § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb,<,> správní řád,ve znění pozdějších předpisů,tuto smlouvu: Článek I.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle příslušných ustanovení zákona č.250/2000 Sb.a zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon č.320/2001 Sb.").2.Dotace poskytovaná dle této smlouvy poskytovatelem příjemci je dle zákona č.320/2001 Sb.veřejnou finanční podporou.3.Pro potřeby této smlouvy se rozumí: a) dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje fyzické osobě na stanovený účel,b) dílčím projektem projekt příjemce specifikovaný v čI.II.odst.l této smlouvy,C) porušením rozpočtové kázně každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu Středočeského kraje,l d) neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použiti,kterým byla porušena povinnost st...

Načteno

edesky.cz/d/5109448

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz