« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Smlouva o poskytnutí dotace – Bukovany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1
evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-8146/OŽP/2021
<br> Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2021
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
<br> ze Středočeského Infrastrukturního fondu
v rámci Tematického zadání Životní prostředí
<br> Oblast podpory Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo
zemědělství) v rámci programu 129 300 Podpora výstavby a technického
<br> zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II
<br> Smluvní strany
<br> Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/11,PSČ 150 21,Praha 5
<br> zastoupený Mgr.Janou Skopalíkovou,radní pro oblast životního prostředí a zemědělství
<br> IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095
<br> bankovní spojení: PPF banka a.s <.>,č.ú.: 4440009090/6000
<br> (dále jen „Poskytovatel“)
<br> a
<br> Obec Bukovany
se sídlem Bukovany 154,PSČ 257 41,Bukovany
<br> zastoupená Miroslavem Šiškou,starostou
<br> IČ: 00508381 DIČ: CZ00508381
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,č.ú.: 33622121/0100
<br> (dále jen „Příjemce“)
<br> uzavírají podle § 10a a následujících zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č.250/2000 Sb.“) tuto smlouvu:
<br> Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1.Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle z.č.250/2000 Sb.a zákona
č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.č.320/2001 Sb.“) <.>
<br> 2.Dotace poskytovaná dle této smlouvy Poskytovatelem Příjemci je dle z.č.320/2001 Sb.veřejnou
<br> - 1 -
<br>
<br> finanční podporou <.>
3.Pro potřeby této smlouvy se rozumí:
<br> a) dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Středočeského kraje právnické osobě
na stanovený účel <,>
<br> b) primární poskytovatel dotace je Ministerstvo zemědělství nebo Státní fond životního prostředí
nebo Ministerstvo životního prostředí <,>
<br> c) finančním vypořádáním dotace přehled o čerpání a po...

Načteno

edesky.cz/d/5109447

Meta

EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz