« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Číslo výběrového řízení                                   1/2022 Druh práce schvalování technické způsobilosti vozidel Odbor magistrátu dopravně správních činností Termín pro podání přihlášky 24.1.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3.pdf
Statutární město Ostrava
Tajemník Magistrátu města Ostravy Oznámení
<br> o vyhlášení výběrového řízení
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Magistrátu města Ostravy Č.1/2022
<br> Druh práce:
<br> Popis pracovní činnosti:
<br> Odbor magistrátu:
<br> Místo výkonu práce:
<br> schvalování technické způsobilosti vozidel
<br> posuzování a schvalování technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného
vozidla včetně provedených změn
<br> dopravně správních činností
<br> území statutárního města Ostravy
<br> Předpoklady:
<br> Požadovaná kvalifikace:
<br> státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt
- dosažení věku 18 let
<br> způsobilost k právním úkonům
<br> - bezúhonnost
<br> ovládání jednacího jazyka
<br> vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání — zaměření dopravní,technické,veřejná správa
<br> Jiné požadavky: velmi dobrá znalost zákona Č.56/2001 Sb <.>,o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona Č.168/1999 Sb <.>,o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,vyhlášky Č.341/2014
Sb <.>,o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích,vše ve znění pozdějších předpisů; zkouška
zvláštní odborné způsobilosti v dané oblasti výhodou; velmi dobrá znalost práce na
PC; řidičské oprávnění skupiny B
<br> upozornění: úředník nesmí být členem řídícího,dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické
osoby,jejímž předmětem činnosti je podnikání,úředník může vykonávat jinou výdělečnou
činnost XXX s předchozím souhlasem územního samosprávného celku,u něhož je zaměstnán <.>
<br> Uchazeč je povinen podat jméno,příjmení,titul
písemnou přihlášku,která datum a místo narození
musí obsahovat: - státní příslušnost
<br> místo trvalého pobytu
<br> Číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního občana
- druh ...
přihláška.doc
Statutární město Ostrava
magistrát
<br> Přihláška do výběrového řízení
<br> na obsazení pracovního místa
<br> v rámci Magistrátu města Ostravy č.……/……
Druh práce/odbor: (prac.místo)
<br>
Titul,jméno a příjmení:
<br>
Datum a místo narození:
<br>
Státní příslušnost:
<br>
Adresa trvalého pobytu:
<br>
Korespondenční adresa:
(pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)
<br>
Číslo OP (dokladu o povolení k pobytu)
<br>
Informace o zpracování osobních údajů:
<br> Statutární město Ostrava zpracovává vaše identifikační údaje,údaje o vaší trestní bezúhonnosti pro plnění svých zákonných povinností <.>
<br> Proti zpracováním na základě oprávněných zájmů statutárního města Ostrava máte právo kdykoli podat námitku.Více informací o zpracování včetně vašich práv,naleznete na www.ostrava.cz v sekci GDPR <.>
<br>
Primárně z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o tomto pracovním místě:
<br> Prosím vyberte odpovídající možnost
<br> a) z inzertního portálu:……………………………………
b) z inzerce Úřadů práce
c) z webových stránek Magistrátu města Ostravy
<br> d) z jiného zdroje
<br> Datum:
…………………………….<.>
podpis přihlášky uchazečem
<br> *Kontakt:
<br>
ANO / NE (telefonní číslo):
<br> ANO / NE (email):
<br> *Souhlas s poskytnutím osobních údajů (viz druhá strana přihlášky):
<br>
<br> Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – statutárnímu městu Ostrava,sídlem Prokešovo náměstí 8,729 30 Ostrava,IČO: 00845451,odboru platovému a personálnímu v rozsahu poskytnutí kontaktu ( e-mail,telefon) ve spojení s mým jménem a příjmením pro níže vymezené účely zpracování <.>
<br> Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován,že bližší informace o mých právech jako subjektu údajů,jakož i o možnostech jejich uplatnění,naleznu na stránce www.ostrava.cz v sekci GDPR <.>
<br> Kontaktní údaje správce: stat...

Načteno

edesky.cz/d/5109128

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz