« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Číslo výběrového řízení                                   3/2022 Druh práce právník/právnička Odbor magistrátu vnitřních věcí Termín pro podání přihlášky 3.2.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

45.pdf
Statutární město Ostrava
Tajemník Magistrátu města Ostravy Oznámení
<br> o vyhlášení výběrového řízení
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci Magistrátu města Ostravy Č.3/2022
<br> Druh práce:
<br> Popis
<br> pracovní činnosti:
<br> Odbor magistrátu:
<br> Místo výkonu práce:
<br> právník/právnička
<br> projednávání přestupků v I.a II.stupni; metodická a kontrolní činnost vůči městským
obvodům na úseku přestupků; příprava obecně závazných vyhlášek; úkony na úseku
voleb; vyřizování žádostí podle zákona Č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu
k informacím,ve znění pozdějších předpisů
<br> vnitřních věcí
<br> území statutárního města Ostravy
<br> Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt
- dosažení věku 18 let
<br> - způsobilost k právním úkonům
<br> - bezúhonnost
<br> - ovládání jednacího jazyka
<br> Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním nebo vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu — obor právo
<br> Jiné požadavky: znalost zákona Č.128/2000 Sb <.>,o obcích,Č.500/2004 Sb <.>,správní řád,Č.250/2016
Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,č.251/2016 Sb <.>,o některých
přestupcích,Č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,Č.106/1999 Sb.o svobodném
přístupu k informacím (vše ve znění pozdějších předpisů); znalost práce s výpočetní
technikou na uživatelské úrovni; dobré komunikační,organizační schopnosti
a týmovost; výhodou je praxe na úseku přestupkového řízení
<br> upozornění: úředník nesmí být členem řídícího,dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické
osoby,jejímž předmětem činnosti je podnikání,úředník může vykonávat jinou výdělečnou
činnost XXX s předchozím souhlasem územního samosprávného celku,u něhož je zaměstnán <.>
<br> Uchazeč je povinen podat jméno,příjmení,titul
<br> písemnou přihlášku,která - datum a místo narození
<br> musí obsahovat: - státní příslušnost
<br> - místo trvalého pobytu
<br> číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li ...
přihláška.doc
Statutární město Ostrava
magistrát
<br> Přihláška do výběrového řízení
<br> na obsazení pracovního místa
<br> v rámci Magistrátu města Ostravy č.……/……
Druh práce/odbor: (prac.místo)
<br>
Titul,jméno a příjmení:
<br>
Datum a místo narození:
<br>
Státní příslušnost:
<br>
Adresa trvalého pobytu:
<br>
Korespondenční adresa:
(pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)
<br>
Číslo OP (dokladu o povolení k pobytu)
<br>
Informace o zpracování osobních údajů:
<br> Statutární město Ostrava zpracovává vaše identifikační údaje,údaje o vaší trestní bezúhonnosti pro plnění svých zákonných povinností <.>
<br> Proti zpracováním na základě oprávněných zájmů statutárního města Ostrava máte právo kdykoli podat námitku.Více informací o zpracování včetně vašich práv,naleznete na www.ostrava.cz v sekci GDPR <.>
<br>
Primárně z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o tomto pracovním místě:
<br> Prosím vyberte odpovídající možnost
<br> a) z inzertního portálu:……………………………………
b) z inzerce Úřadů práce
c) z webových stránek Magistrátu města Ostravy
<br> d) z jiného zdroje
<br> Datum:
…………………………….<.>
podpis přihlášky uchazečem
<br> *Kontakt:
<br>
ANO / NE (telefonní číslo):
<br> ANO / NE (email):
<br> *Souhlas s poskytnutím osobních údajů (viz druhá strana přihlášky):
<br>
<br> Uděluji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci – statutárnímu městu Ostrava,sídlem Prokešovo náměstí 8,729 30 Ostrava,IČO: 00845451,odboru platovému a personálnímu v rozsahu poskytnutí kontaktu ( e-mail,telefon) ve spojení s mým jménem a příjmením pro níže vymezené účely zpracování <.>
<br> Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován,že bližší informace o mých právech jako subjektu údajů,jakož i o možnostech jejich uplatnění,naleznu na stránce www.ostrava.cz v sekci GDPR <.>
<br> Kontaktní údaje správce: stat...

Načteno

edesky.cz/d/5109125

Meta

Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz