« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace Zásad územního rozvoje OK.pdf [0,23 MB]
Hejtman
Ing.XXXXX XXXXXXXX
Jeremenkova XXa
XXX XX Olomouc
tel.: +420 585 508 848
datová schránka: qiabfmf
email: hejtman@olkraj.cz
www.olkraj.cz
<br> Naše č.j./sp.zn <.>
125612/2021
<br> Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
Olomouc 4.1.2022
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Oznámení o vydání Aktualizace č.4
Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
<br> a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje
po Aktualizaci č.4
<br>
<br>
Krajský úřad Olomouckého kraje,Odbor strategického rozvoje kraje,oddělení územního
plánování (dále jen pořizovatel),jako příslušný orgán dle § 7 odst.1 písm.a) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),oznamuje,že
<br>
<br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje <,>
příslušné podle § 7 odst.2 písm.a) stavebního zákona <,>
<br> vydalo usnesením UZ/7/81/2021 ze dne 13.prosince 2021 <,>
v souladu s § 36 odst.4 stavebního zákona a s § 171 a násl <.>
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) <,>
formou opatření obecné povahy č.j.KUOK 123647/2021
<br> Aktualizaci č.4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje <,>
a že pořizovatel zajistil v souladu s ust.§ 42 odst.10 stavebního zákona vyhotovení
<br> úplného znění Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
po Aktualizaci č.4 <.>
<br>
Opatření obecné povahy č.j.KUOK 123647/2021 ze dne 13.prosince 2021,kterým se
vydává Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále XXX XXX OK) <,>
obsahuje výrokovou část a odůvodnění.Výroková část obsahuje textovou část a grafickou
část s výkresy označenými B.6 Plochy a koridory nadmístního významu a B.8 Výkres
veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací nadmístního významu.Odůvodnění
obsahuje textovou část,grafickou část s výkresy označenými D.1 Koordinační výkres a
<br>
<br>
<br> D.3 Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na zemědělské pozemky a pozemky
určené ...

Načteno

edesky.cz/d/5108937

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz