« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - OZV č.1/2021 o místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č.1/2021 o místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
1
<br>
<br> OBEC Chvalkovice
<br> Zastupitelstvo obce Chvalkovice
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška obce Chvalkovice č.1/2021 <,>
<br> o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br>
Zastupitelstvo obce Chvalkovice se na svém zasedání dne 8.12.2021 usnesením č.6
<br> usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Chvalkovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém
<br> odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatníkem poplatku je2:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
<br> b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci,ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území
obce <.>
<br> (2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
<br> rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
<br>
<br>
1
§ 15 odst.1 zákona,o místních poplatcích
<br> 2
§ 10e zákona o místních poplatcích
<br> 3
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
<br> a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel,nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců,jde-li o cizince <,>
1.kterému byl povolen trvalý pobyt <,>
2.který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce <,>
3.který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu
anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočas...

Načteno

edesky.cz/d/5100923

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz