« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2022 s Posázaví o.p.s.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č.1_2022 s Posázaví o.p.s..pdf [0,19 MB]
Veřejnoprávní smlouva
<br> o poskytnutí neinvestiční dotace č.I/2022 na poskytování obecně prospěšných služeb
<br> na území městyse Netvořice uzavřená dle ustanovení 5 159 zákona č.500/2004,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a 9 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> |.Smluvní strany
<br> Městys Netvořice
<br> se sídlem Mírové náměstí 19,257 44 Netvořice
<br> IČ: 00232360 DIČ: C200232360
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.3295459399/0800 zastoupený,starostkou městyse p.Monikou Šlehobrovou (dále jen poskytovatel)
<br> Posázaví o.p.s <.>
<br> se sídlem Jemniště 1,257 01 Postupice
<br> Kontaktní adresa: Masarykovo náměstí 1,256 01 Benešov
<br> IČ: 27129772,DIČ: cz 27129772
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.326666339/0800
<br> zastoupená Bohuslavou Zemanovou,ředitelkou Společnosti Obecně prospěšná společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze,do oddílu O,vložky č.320,a to usnesením uvedeného soudu ze dne 25.3.2004,čj.F 117585/2003 - F 9397/2004 <.>
<br> (dále jen příjemce)
<br> II.Základní ustanovení
<br> Právnívztahy,které nejsou přímo upraveny touto smlouvou,se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy <.>
<br> Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona <.>
<br> III.Předmět smlouvy a účel
<br> Předmětem této smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace (5221) na období roku 2022.Účelem této neinvestiční dotace je zajištění provozu obecně prospěšné společnosti a jí poskytovaných obecně prospěšných činnosti ve prospěch poskytovatele a nestátních neziskových organizací ve správním území poskytovatele:
<br> a) Koor...

Načteno

edesky.cz/d/5091455


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz