« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci s TJ Sokol Netvořice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci s TJ Sokol Netvořice.pdf [0,23 MB]
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.NF V 1/2020
<br> uzavřená v souladu s 5 Na — & lOd zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozděj ších předpisů a dle 5 159-170 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozděj ších předpisů)
<br> mezi:
<br> Městysem Netvořice
<br> IČ: 00232360
<br> DIČ: CZ00232360
<br> zastoupený Monikou Šlehobrovou,starostkou se sídlem Mírové náměstí 19,257 44 Netvořice číslo účtu: 3295459399/0800
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> TJ Sokol Netvořice
<br> IČ: 47082461
<br> DIČ: neplátce DPH
<br> zastoupený Pavlem Bronem,předsedou spolku se sídlem Malostranská 54,257 44 Netvořice číslo účtu: 320255379/0800
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> Článek 1 Předmět smlouvy
<br> 1.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci,na základě jeho písemné žádosti ze dne 4.6.2020 návratnou finanční výpomoc (tzn.bezúročnou) z rozpočtu městyse Netvořice (dále jen „NFV“) ve Výši 1 000 000,-Kč,slovy: jedenmilionkorunčeských <.>
<br> 2.Účelem poskytnutí NFV je financování projektu „TJ Sokol Netvořice,rekonstrukce a vybavení sokolovny“,kterou příjemce bude realizovat.Akce je spolufinancována z dotačního programu Státního zemědělského a intervenčního fondu (Program rozvoje venkova 24 přes MAS Posázaví) <.>
<br> 3.Dohodnutého účelu bude dosaženo do 31.5.2021 <.>
<br> Článek 11 Termíny financování projektu
<br>.NFV bude příjemci poskytnuta formou jednorázové úhrady na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami <.>
<br>.Příjemce je povinen vrátit celou výši poskytnuté NFV na účet poskytovatele uvedený
<br> v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.5.2021 <.>
<br> Článek 111 Podmínky použití finančních prostředků
<br>.Finanční prostředky NFV lze použít výhradně na úhradu výdajů,které přímo souvisejí s účelem uvedeným V článku I bod 2.smlouvy.<.> Při použití peněžních prostředků pocházejících z NFV je příjemce povinen jednat hospodárné.O použit...

Načteno

edesky.cz/d/5089157


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz