« Najít podobné dokumenty

Obec Rašov - Obecně závazná vyhláška obce Rašov č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (pdf, 2.8 MB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Rašov č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (pdf, 2.8 MB)
Obec Rašov
<br> Obecně závazná vyhláška obce Rašov č.1/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Rašov se na svém zasedání dne 19.11.2021 usnesením č.7 usneslo vydat na základě & 14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s š 10 písm.d) a g 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> 1.Obec Rašov touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> 2.Rízení o poplatcích vykonává obecní úřad Rašovl <.>
<br> Čl.2 Poplatník
<br> 1.Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platíz:
<br> 2.fyzická osoba <,>
<br> a) která má v obci trvalý pobyt <,>
<br> b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů <,>
<br> c) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců <,>
<br> d) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců <,>
<br> e) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má—li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> Čl.3 Poplatkové období
<br> Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok <.>
<br> Čl.4 Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnos...

Načteno

edesky.cz/d/5076889

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz